Rovdyr

SV vil sikre levedyktige bestandar av de fire store rovdyra i Noreg som lever på det norske fastlandet: gaupe, jerv, bjørn og ulv. Dei er alle sterkt eller kritisk trua av utrydding. Ei viktig del av dette er og sikre samanhengande
leveområde.

Noreg har på same måte som andre land eit ansvar for å ta vare på dyrelivet. Vi har tidlegare utrydda både ulv og bjørn frå norsk natur. Vi mistar 2 prosent av artane i verden i året, og vi har ei naturkrise. Det er ikke akseptabelt å drive en politikk hvor vi utrydder arter med vilje.

I dei siste årene har det vært mest debatt om ulven. I Noreg ble det i siste telling registrert til saman 109-114 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. 57-58 av ulvene er påvist med helnorsk tilhold, mens 52-56 med tilhold i både Noreg og Sverige. Den er i dag rekna som kritisk trua og kom i 2021 på rødlista. Det er klart at den forvaltninga som drivas nå ikke sikrer en levedyktig bestand. Bestandsmåla må anses som eit minimumsmål og det må aksepterast flere ynglingar. Å oppretthalda stabile familiegrupper av ulv vil hindre fleire streifdyr som oftast gjer størst skade.

SV meiner bruk av utmarksbeite er svært viktig, og at det også skal ivartakas. Det må difor løyvast tilstrekkeleg midlar til forebyggande og konfliktdempande tiltak der utmarksbeiting er mogleg.

SV vil:

Emner