Oljefondet ut av fossil energi

SV vil at Statens pensjonsfond utland (SPU) trekkes ut av investeringer i fossil energi.

Klimaendringene er i gang. I Norge opplever vi styrtregn, flom og ras, men aller hardest rammes mennesker i fattige land. Om verden skal klare å løse klimaproblemene må store deler av verdens fossile ressurser (olje, kull og gass) forbli ubrukt. Oljefondet bør ikke foreta investeringer som er i direkte strid med klimamålene. Dette er både et etisk og økonomisk spørsmål.

Framtiden til fossil energi er usikker. Fornybar energi blir stadig billigere og utkonkurrerer i større grad fossil energi over hele verden. Det vil også påvirke norsk økonomi og arbeidsplasser. Ved å være tungt investert i fossil energi gjennom oljefondet, tar Norge dermed en dobbelt risiko: Vi risikerer å tape på fossilinvesteringer i oljefondet på nøyaktig samme tid som vi trenger å bruke oljepenger på å omstille økonomien.

Oljefondet har en nærmest uendelig tidshorisont. Om vi bruker oljefondet riktig, og ikke over tid tapper det, vil fondet stå seg i lang tid.

Klimaendringene har enorme kostnader, både menneskelige og økonomiske. Avkastningen av oljefondet på lang sikt er derfor avhengig av at vi klarer å bekjempe klimaendringene i størst mulig grad, og oljefondets investeringsstrategi må utformes deretter.

Allerede i dag finnes det retningslinjer som gjør at oljefondet ikke er investert i kullindustrien, etter gitte kriterier. I tillegg er oljefondet trukket ut av noen oljeselskaper av en viss størrelse. SV mener at all fossil energi energi bør utelukkes fra fondet, både av hensyn til klimaet og av hensyn til økonomisk egeninteresse.

SV vil:

Emner