Naturlig karbonlagring

Uten naturen vår hadde klimagassutslippene vært dobbelt så store. I dag lagres store mengder CO2-utslipp i naturen, både på land og i havet. For å løse klimakrisa er vi nødt til å ta vare på den verdifulle naturen vår som lagrer store mengder natur, og vi må øke naturens evne til å lagre karbon.

SV vil:

Stoppe tapet av norsk natur

Vi trenger en nullvisjon for tap av natur. I dag bygges naturen ned bit for bit, og det gjelder også en rekke naturlige karbonlagre. For å ta vare på naturen og naturens egen evne til å lagre karbon mener SV at dersom natur skal kunne bygges ned, skal annen natur restaureres for å unngå ytterligere tap av natur. Dette er spesielt viktig for trua og verdifulle naturtyper og inngrepsfrie områder. SV mener alle forvaltningsnivåer må jobbe for å bli arealnøytrale i størst mulig grad.

SV vil:

Karbonlagring i jordbruk

Kulturlandskapet lagrer store mengder karbon i jorda, mye mer enn man tidligere har trodd. Disse karbonlagrene er særlig trua av gjengroing som følge av redusert beiting og opphør av bruk. Ved å ta vare på kulturlandskapet kan vi både bevare verdifulle karbonlagre og viktige leveområder for pollinerende insekter. Derfor mener SV at karbonlagring i jord og i kulturlandskap må spille en viktigere rolle som klimatiltak i jordbruket.

SV vil:

Skog

Mesteparten av karbonet som lagres i skogen lagres i jorda. Så mye som 80 prosent av karbonlageret i en skog befinner seg i jorda. Når man hogger så å si alle trærne på et begrensa område vil det slippes ut betydelige mengder karbon fra skogen, og utslippene kan vare i flere tiår. Ved å drive et mer økologisk bærekraftig skogbruk og verne minst 10 prosent av skogen vår, kan vi ta vare på det verdifulle karbonlageret i skogen vår.

SV vil:

Myr

Myr og annen våtmark er at annet viktig karbonlager i norsk natur, som også er flomdempende og et viktig leveområde for mange arter. SV fikk i Statsbudsjett 2023 gjennomslag for forbud mot nedbygging av myr.

SV vil:

Fjell

Også i norske fjellområder skjer det betydelig karbonlagring i naturen. Disse karbonlagrene kan ødelegges av ulike typer inngrep som veier, hytteutbygging, vindkraftutbygging, kraftlinjer og lignende.

SV vil:

Hav

Tareskogen langs kysten vår binder over 13 millioner tonn CO2 hvert år. Det er like mye som 25 prosent av Norges årlige CO2-utslipp. I dag forsvinner tareskogene våre stadig raskere. Men heldigvis er de mulig å reetablere, men da trengs det ytterligere midler til restaurering.

Nye studier tyder på at utslippene fra bunntråling er like store som utslippene fra global luftfart. Utslippene fra bunntråling oppstår når trålposen dras langs bunnen og ødelegger karbonlagrene på havbunnen.

Nye studier viser at bunntråling kan stå for like store klimagassutslipp som verdens flytrafikk. Havbunnen er verdens største karbonlager, og dette karbonlageret forstyrres av bunntråling. Norge er et av de ti landene i verden med størst utslipp fra bunntråling. Derfor mener SV vi må kartlegge og redusere utslippene fra bunntråling i Norge og saste på kystfisket. Kystfisket er den mest skånsomme måten å drive fiske på og er det fisket med lavest utslipp per kg fanget fisk. Derfor mener SV det er svært viktig å ta vare på og styrke kystfisket framover.

SV vil: