Kollektivtrafikk

SV vil ha et godt kollektivtrafikktilbud, slik at vi alle kan komme oss dit vi skal på en enkel og miljøvennlig måte. Kollektivtransport bidrar til kutt i klimagassutslipp og renere luft. Kollektivsatsing gir også bedre trafikksikkerhet, mer attraktive bo- og oppvekstmiljø og bedre framkommelighet for næringsliv, folk og nyttetransport. Kollektivtrafikk er også aller viktigst for folk med dårlig råd, og for unge og gamle som ikke har mulighet til å kjøre bil. Stortinget har vedtatt et mål om nullvekst i persontrafikken i byområdene. Da trengs god arealplanlegging og satsing på kollektiv, sykkel og gange framfor bil.

SV vil styrke finansieringen av kollektivtransporten. Ordningen med byvekstavtaler må utvides til flere byer i landet. SV mener staten må ta en større del av regninga for kollektivtransporten for å finansiere utvidelse av bybane, trikk, T-bane og metrobuss i byene, mot at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og effektive og restriktive tiltak som reduserer biltrafikken.

Buss. Illustrasjon

SV vil

Emner