Kollektivtrafikk

God kollektivtrafikk gjør at folk kommer seg dit de skal på en enkel og miljøvennlig måte uavhengig av om de eier bil eller ikke. Kollektivtrafikk bidrar til kutt i klimagassutslipp og renere luft. Kollektivsatsing gir også bedre trafikksikkerhet, mer attraktive bo- og oppvekstmiljø og bedre framkommelighet for næringsliv, kollektivtrafikk og nyttetransport. Stortinget har vedtatt et mål om nullvekst i persontrafikken i byområdene. Da trengs god arealplanlegging og satsing på kollektiv, sykkel og gange framfor bil.

Finansieringen av kollektivtransporten må styrkes. Ordningen med bymiljøavtaler som kollektivtrafikk må utvides til flere byer i landet. I bymiljøavtalene må staten støtte 80 prosent av store kollektivsatsinger, slik som utvidelse av bybane, trikk, T-bane og superbuss i byene, og i tillegg drift av kollektivtransport, mot at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og effektive og restriktive tiltak som reduserer biltrafikken.

Buss. Illustrasjon

SV vil

Emner