Fornybar energi

Vi må redusere våre klimagassutslipp. Det vil kreve mer fornybar energi, samtidig som vi må redusere det eksisterende energiforbruket. Da må vi gå gjennom en omfattende energieffektivisering, samtidig som vi må produsere mer fornybar energi, ved blant annet havvind, sol og oppgradering av vannkraftverk.

All utbygging av fornybar energi innebærer inngrep i naturen. Videre utbygging av fornybar energi må, i likhet med andre utbygginger i naturen, avveies mot behovet for mer ren kraft og konsekvensene for naturen. Urfolks rettigheter må respekteres i alle utbyggingssaker. Det skal tas særlig hensyn til reindrifta og den samiske kulturen.

SV vil:

Emner