Bompenger

SV støtter bompenger i byene som har som mål å redusere biltrafikken og finansiere kollektivtrafikk. Samtidig er vi sterkt imot den massive økningen i bompenger som går til å bygge miljøfiendtlige motorveier. SV vil at veier i distriktene skal finansieres over skatteseddelen, og at bruken av bompenger reduseres.

SV ønsker å stanse planene om store motorveier inn mot byene, som E18 inn mot Oslo, Fergefri E39 og E6 inn mot Trondheim. I tillegg vil vi nedskalere mange av regjeringens planlagte 4-felts veier til 2/3-felts veier der det er tilstrekkelig. Regjeringens egne beregninger fra Riksvegutredningen i 2015 viser at et sånt grep kan spare 450 milliarder. De midlene ønsker vi å benytte til bygging av lyntog, kollektivtrafikk og rassikring av veier.

SV vil på den andre siden kompromissløst forsvare miljøtiltakene som skal få bort kø og forurensing i byene våre. I Oslo, Bergen og Trondheim ser vi tydelige resultater av satsningen på kollektivtrafikk som følge av bompengene. Biltrafikken begrenses og flere tar kollektiv, sykkel og gange. Det skaper renere luft, en triveligere by og lavere klimagassutslipp.

SV vil