Arbeidsmiljølova

SV jobbar for eit arbeidsliv med trygge rammer og små lønnsforskjellar. Me treng ei solid arbeidsmiljølov for å demme opp for det skeive maktforholdet på arbeidsplassen. Den som er tilsett er meir sårbar enn den som tilsett.

Alle som kan jobba bør sikrast anstendig arbeid. Alle skal ha ei lønn å leva av og ein jobb å leve med. Det skal vera små lønnsforskjellar og gode livsvilkår uansett arbeidsplass. Vår felles arbeidsinnsats skal komma alle til gode.

Me vil ha eit samfunn der ein ikkje må konkurrera seg til toppen for å få eit godt liv. Uansett hva for ein posisjon ein har i arbeidslivet, skal ein ha gode arbeidsvilkår, verdigheit og medråderett. Utnytting av importert arbeidskraft ved å omgå norske lønns- og arbeidsvilkår har store negative konsekvensar; under dette sosial dumping, undergraving av lønns- og arbeidsvilkår, dårlegare tryggleik, eit høgare tal ulykker, svekking av omfordeling og dermed velferd, og tap av kompetanse. SV vil difor forsterke arbeidsmiljølova og sikre at flest mogleg er fagorganiserte.

SV vil: