Arbeidsliv

Norge trenger alle hoder og hender som kan jobbe i årene som kommer. Bare i kommunene trengs flere titalls tusen årsverk de neste årene. Et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger, faglige rettigheter og tariffavtaler er avgjørende for å utjevne maktforholdene i arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk.

SVs mål er at alle som kan jobbe, skal komme i arbeid. Vi jobber for små lønnsforskjeller og et arbeidsliv med rettigheter og makt til lønnsarbeidere.

Usikre og midlertidige ansettelser er blitt vanlig i deler av arbeidslivet. Mange blir tilknyttet arbeidslivet på måter som ikke gir de rettighetene og det vernet som fast ansettelse gir og jobber i yrker der lønna ikke er til å leve av. Dette bidrar til økte forskjeller i makt og rikdom, og økende fattigdom. SV vil kaste bemanningsbransjen ut av arbeidslivet og sørge for at arbeidsformidlingen er et offentlig ansvar. Den norske modellen, i form av trepartssamarbeidet mellom arbeiderne, arbeidsgiverne og staten, er truet, blant annet gjennom svekkelse av arbeidstakerorganisasjonene i deler av arbeidslivet. Useriøse aktører bidrar til at svart arbeid kan vokse fram.

Et seriøst, trygt og likestilt arbeidsliv

Uten fast jobb er det vanskeligere å planlegge framtiden, få seg bolig og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben. Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste og hele stillinger for å sikre forutsigbarhet og mulighet til å leve trygge og gode liv. SV vil styrke tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere og jobbe for utjevning av lønnsforskjeller.


Norge har høy sysselsetting blant kvinner, men mange, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Fremdeles er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt. Dette bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller mellom kjønnene. Blant de lavest lønnede har lønnsutviklingen stagnert, lønnsulikheten øker og utjevningen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn går for sakte. SV vil jobbe for lønnsløft i kvinnedominerte yrker.

SV vil

Tegnspråktolket video

Klikk her for oversikt over mer tegnspråktolket innhold