Kollektivtrafikk

God kollektivtrafikk gjør at folk kommer seg dit de skal på en enkel og miljøvennlig måte uavhengig av om man eier bil eller ikke. Kollektivtrafikk bidrar til kutt i klimagassutslipp og renere luft. Kollektivsatsing gir også bedre trafikksikkerhet, mer attraktive bo- og oppvekstmiljø og bedre framkommelighet for næringsliv, kollektivtrafikk og nyttetransport. Stortinget vedtatt et mål om nullvekst i persontrafikken i byområdene. Da trengs god arealplanlegging og satsing på kollektiv, sykkel og gange framfor bil.

Buss. Illustrasjon

SVs forslag til løsninger: