open menu

Kommuneøkonomien

SV prioriterer en solid styrking av kommuneøkonomien i vårt alternative budsjett for 2019. Dette fordeler vi på kommunene og fylkene i tråd statens fordelingsnøkkel.

Dette skjer først og fremst gjennom rammetilskudd til kommuner og fylker (frie og øremerkede midler, til sammen 4,6 mrd. kroner). Dette omtales under.

Det er også viktig å merke seg at vi i tillegg til økning direkte i kommuneøkonomien foreslår økninger som er viktige for kommune-Norge, blant annet økt bostøtte (300 mill. kroner), senke innslagspunkt for refusjon for ressurskrevende tjenester (325 mill. kroner), et løft for kommunalt barnevern (230 mill. kroner) og en kraftig økning i regionale utviklingsmidler (390 mill. kroner).

For å synliggjøre hvordan vårt forslag for kommuneøkonomien slår ut for den enkelte kommune, har vi lagt ved en oversikt over hvor mye mer en kommune får med rammetilskuddene i vårt alternativbudsjett. (Dette er altså kun effektene av rammetilskuddene. De andre satsningene nevnt over kommer altså i tillegg.)

Klikk her for å finne tall for din kommune.

Totalt foreslår vi å sette av 4,6 mrd. kroner i økte rammetilskudd til kommunene. Det er fordelt på følgende måte:

  • Kommuner: 3,751 milliarder kroner, hvorav 2,151 milliarder kroner er frie midler.
  • Fylker: 861 millioner kroner, hvorav 461 millioner kroner er frie midler.

Forskjellen på øremerkede og frie midler:

I budsjettet er det en del midler som vi har øremerket til ett konkret formål. Det betyr at disse midlene egentlig ikke skal fordeles jevnt utover kommunene (i tråd med inntektssystemet). Siden mange av de øremerkede midlene i alle tilfeller vil komme alle kommunene til gode har vi valgt å utarbeide en tabell som fordeler alle overføringene til kommunene, også de øremerkede, for å synliggjøre hvor mye mer kommunene vil få rutte med. I tillegg finner du likevel tall for hvor mye vi foreslår i økning i frie inntekter. Disse skal finansiere våre forslag om blant annet flere barnehageplasser, billigere barnehager, flere lærere skolen, flere barnehagelærere, økt bemanning, rett til hele stillinger og klimatilpasning.

Lokale utspill

Disse tallene kan fint brukes til å lage lokale utspill. Utspillet kan ganske enkelt være at med SVs alternative statsbudsjett ville «X kommune hatt omtrent Y millioner kroner mer i 2019, hvorav Z millioner kroner er frie midler. Det ville gitt mer penger til blant annet flere barnehageplasser, billigere barnehager, flere lærere skolen, flere barnehagelærere, økt bemanning, rett til hele stillinger og klimatilpasning.»  Her gjør du bare en lokal tilpasning av budskapet.

Merk at excel-arket også inneholder tall for økning til fylkene. Klikk på fanen for fylker nederst på regnearket for å se denne. Her foreslår vi en kraftig økning i blant annet kollektivtrafikk, yrkesfag og skolehelsetjeneste.

For fullstendig oversikt over hva vi har prioritert i både kommuneøkonomien og resten av budsjettet, se vårt alternativbudsjett her. Tabellene for rammeområde 18 (side 69) inneholder en oversikt over alle satsingene.

Del dette