open menu

Kommuneøkonomien 2020

SV prioriterer i vårt alternative statsbudsjett for 2020 en solid styrking av kommuneøkonomien. Dette skjer først og fremst gjennom rammetilskudd til kommuner og fylker (frie og øremerkede midler, til sammen over 5,1 mrd. kroner)

Totalt foreslår vi altså å sette av over 5,1 mrd. kroner i økte rammetilskudd til kommunene. Det er fordelt på følgende måte:

Kommuner: 4,001 milliarder kroner, hvorav 2,801 milliarder kroner er frie midler.
Fylker: 1145 millioner kroner, hvorav 311 millioner kroner er frie midler.

Det er også viktig å merke seg at vi i tillegg til økning direkte i kommuneøkonomien foreslår økninger som er viktige for kommune-Norge, blant annet økt bostøtte (250 mill. kroner), et løft for kommunalt barnevern (250 mill. kroner), økning i regionale utviklingsmidler (200 mill. kroner), nasjonalt biblioteksløft (50 mill), støtte kommuners arbeid for å kutte klimagassutslipp (100 mill), flere miljørådgivere i kommunene (50 mill, kommer i tillegg til 100 mill på kommuneramma), forbyggende helsetjenester og rehabilitering (25 mill.), gratis skolemat 8.-10. trinn (390 mill.) og ungdomskort for kollektiv i fylkene (100 mill.)

Forskjellen på øremerkede og frie midler:
I budsjettet er det en del midler som vi har øremerket til ett konkret formål. Det betyr at disse midlene egentlig ikke skal fordeles jevnt utover kommunene (i tråd med inntektssystemet). Siden mange av de øremerkede midlene i alle tilfeller vil komme alle kommunene til gode har vi valgt å utarbeide en tabell som fordeler alle overføringene til kommunene, også de øremerkede, for å synliggjøre hvor mye mer kommunene vil få å rutte med. Dette gir et godt anslag på hvordan budsjettforslaget vårt slår ut.

Se tall for din kommune her.

Se tall for ditt fylke her.

Lokale utspill

Disse tallene kan fint brukes til å lage lokale utspill. Utspillet kan ganske enkelt være at med SVs alternative statsbudsjett ville «X kommune hatt omtrent Y millioner kroner mer i 2020. Det ville gitt mer penger til blant annet flere barnehageplasser, billigere barnehager, flere barnehagelærere, mer leksehjelp, økt bemanning i helse, omsorg og sosial og rett til hele stillinger, flere stillinger til helsestasjons, jordmødre og skolehelsetjeneste, mer gang- og sykkelvei, samt midler til klimatilpasning i kommunene.» Her gjør du bare en lokal tilpasning av budskapet.

Samme kan gjøres for fylkestallene. Her foreslår vi en kraftig økning i blant annet mer nullutslipp-kollektivtrafikk, yrkesfag, skolehelsetjeneste og bedre ras- og skredsikring av fylkesveier

For fullstendig oversikt over hva vi har prioritert i både kommuneøkonomien og resten av budsjettet, se vårt alternative budsjett . Tabellene for rammeområde 18 (fra side 61) inneholder en oversikt over alle satsingene.

Del dette