open menu

Bolig

Boliger for alle

I mange områder bygges det i dag for få boliger, og det bygges andre boliger enn det det er behov for. Samtidig har vi hatt en kraftig befolkningsutvikling, som kommer til å være høy framover også. Det er derfor et behov for flere boliger, men boliger som passer for alle og som skaper gode bomiljøer.

Boligutbygging i Norge foregår stort sett slik at det er private selskaper som både står for forslag til reguleringsplaner og bygger boliger. Offentlige utbyggingsselskaper, eid av store kommuner eller staten, kan ta samfunnshensyn på en helt annen måte, og sørge for bygging av rimelige boliger når kommersielle utbyggere ikke kan, eller vil, ta ansvar for å bygge det som er nødvendig.

Boligene som bygges må være gode og mulige å leve i over lengre tid, også for bevegelseshemmede. Det er derfor viktig å sørge for at flere boliger blir tilgjengelige for alle.

SV vil:

  • Kommunene skal starte flere offentlig tomte- og utbyggingsselskaper: Det offentlige både kan og bør ta en større del av ansvaret og risikoen ved å bygge ut nye boliger. SV ønsker at flere kommuner oppretter egne tomte- og utbyggingsselskaper slik en del allerede har gjort, og at staten vurderer å opprette tilsvarende.
  • Bygge flere studentboliger, kommunale utleieboliger og ungdomsboliger. Studentboliger er boliger til ikke-kommersiell utleie, og bidrar til å holde prisene i det øvrige leiemarkedet nede. SV vil derfor bygge 4000 flere studentboliger i året. SV vil sørge for flere kommunale utleieboliger og arbeide for å etablere ungdomsboliger for unge folk som ikke er student – både leieboliger og «leie-til-eie»- boliger.
  • Lage en nasjonal boligplan: I dag finnes det ingen oversikt over behovet for nye boliger. En nasjonal boligplan bør gå over en lengre tidsperiode, og analysere boligbehovet i hele landet, ha konkrete mål for antall nye boliger, vurdere boligutbygging i et boligsosialt lys, og ta hensyn til miljøet.

Veien til egen bolig

Alle trenger et hjem. I løpet av de siste årene har boligprisene steget kraftig og muligheten til å skaffe seg et trygt hjem er umulig for mange. De siste prognosene viser at boligprisene i hele landet vil øke med 23 prosent innen 2020. Samtidig er det stadig flere som kjøper flere boliger uten at de skal bo i dem selv. Noen kjøper for å hjelpe barn og barnebarn med bolig, andre for å spekulere i prisvekst. SV mener at en bolig først og fremst skal være et hjem, og ikke et spekulasjonsobjekt.  Vår målsetting er at så mange som mulig skal ha mulighet til å kjøpe sin egen bolig om de ønsker det. Da kan ikke prisveksten fortsette.

SV vil:

  • Flytte skatt fra arbeid til eiendom. Skal flere kunne kjøpe seg bolig kan ikke bolig være ett spekulasjonsobjekt. For å dempe prisene og gjøre det mindre attraktivt å spekulere må det innføres mer skatt på eiendom. Folk flest vil komme bedre ut fordi skatten på vanlige og lave inntekter reduseres.
  • Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år.
  • Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et hjem. I tillegg til å endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan få startlån.
  • Bygge nok og billige boliger. Det er først og fremst private selskaper som bygger boliger. Offentlige utbyggingsselskaper, eid av store kommuner eller staten, kan ta samfunnshensyn på en helt annen måte, og sørge for bygging av rimelige boliger når kommersielle utbyggere ikke kan, eller vil, ta ansvar for å bygge det samfunnet trenger.

Les også: SVs boligpakkeSVs plan mot forskjeller

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter