Retningslinjer

1. Retningslinjer

Formålet med fondet er å gi økonomisk støtte til aktiviteter i SV som skal bidra til å styrke og utvikle organisasjonen, øke aktiviteten og bedre medlemstilbudet i tråd med arbeidsplanen vedtatt av landsstyret. Organisasjonsfondet skal også stimulere til nye tiltak.  

Fylkeslag, lokallag, utvalg og nasjonale politiske nettverk i SV kan søke støtte fra fondet.

Man kan søke om støtte til alle typer prosjekter som oppfyller formålene til fondet. Skolering, utadretta arrangement og kampanjer vil bli prioritert. Vanlig tilskuddsbeløp til lokallag er 2-10 000 kr. Til fylker 5-15 000 kr. Det bevilges som regel ikke midler til driftskostnader som husleie, telefonavgift, porto, reise for ansatte i SV eller oppgradering av kontorutstyr og lignende. Det bevilges heller ikke midler til innkjøp av materiell produsert av SV sentralt. Dersom det søkes penger til å dekke bidrag fra eksterne innledere eller lignende må det utbetales som honorar via faktura, ikke som lønnsutbetaling. Man kan søke midler for innkjøp av gaver til innledere, men med en øvre grense på 200 kr.

I valgkampår kan man søke støtte til valgkampaktiviteter inkludert skolering, men ikke valgkampmateriell.

2. Søknad 

Organisasjonsfondet har løpende behandling av søknader. Søknader må være partikontoret i hende senest 3 uker før prosjektstart. 

Søknader til fondet skal begrunnes, være konkrete, inneholde budsjett og vise til eventuell støtte fra andre bidragsytere samt eventuell egenandel. Søknader til organisasjonsfondet sendes inn via eget skjema.

Alle søknader besvares så snart som praktisk mulig og senest to uker etter at de er mottatt på partikontoret. Det kan ta noe lenger tid å besvare og avgjøre søknader, spesielt i juni-august pga. ferieavvikling. Søker skal så snart som mulig informeres om dette.  

3. Rapport og utbetaling

Søkere som får økonomisk støtte må̊ sende partikontoret en kort rapport på eget rapportskjema om prosjektet. I tillegg skal det sendes inn regnskap, innen en måned etter avsluttet arrangement eller prosjekt. Regnskapet skal inneholde kopi av bilag. De originale bilagene skal laget selv oppbevare. Støtte utbetales på̊ bakgrunn av innsendt regnskap. Ved behov for forhåndsutbetaling av støtte, må̊ dette oppgis i søknaden og vil bli vurdert i søknadsprosessen.  

En forutsetning for at man kan få støtte fra fondet flere ganger er at man har avgitt rapport fra den forrige aktiviteten det er bevilget støtte til.

Søknad og dokumentasjon sendes Sosialistisk Venstreparti på post@sv.no eller via postadresse Hagegata 22, 0653 Oslo.