Retningslinjer

Retningslinjenene for organisasjonsfondet har som hensikt å sikre oppnåelse av arbeidsplanen. Rettningslinjene fastsettes og revideres av organisasjonsteamet på partikontoret.

1. Formål

Formålet med fondet er å gi økonomisk støtte til prosjekter i SV som skal bidra til å styre og utvikle organisasjonen, øke aktiviteten og bedre medlemstilbudet i tråd med arbeidsplanen vedtatt av landsstyret. Organisasjonsfondet skal også stimulere til nye tiltak.

2. Hvem kan søke?

Fylkeslag, lokallag, utvalg og politiske nettverk i SV sentralt kan søke støtte fra fondet.  

3. Hva kan man søke støtte til? 

Man kan søke om støtte til alle typer prosjekter som oppfyller formålene til fondet. Skolering, utadretta arrangement og kampanjer vil bli prioritert. Forslag til arrangement ligger i ressursbanken. Vanlig tilskuddsbeløp til lokallag er 2-10 000 kr. Til fylker 5-15 000 kr. Det bevilges som regel ikke midler til driftskostnader som husleie, telefonavgift, porto eller oppgradering av kontorutstyr og lignende. Det bevilges heller ikke midler til innkjøp av materiell produsert av SV sentralt. 

4. Søknadsfrister  

Organisasjonsfondet har løpende behandling av søknader. Søknader må være partikontoret i hende senest 3 uker før prosjektstart.   

5. Søknaden  

Søknader til fondet skal begrunnes, være konkrete, inneholde budsjett og vise til eventuell støtte fra andre bidragsytere samt eventuell egenandel. Søknader til organisasjonsfondet sendes inn via eget skjema.  

6. Behandling av søknader  

Alle søknader besvares så snart som praktisk mulig og to uker etter at de er mottatt på partikontoret. Det kan ta noe lenger tid å besvare og avgjøre søknader, spesielt i juni-august pga. ferieavvikling. Søker skal så snart som mulig informeres om dette.   

7. Rapport  

Søkere som får økonomisk støtte, må sende partikontoret en kort rapport om prosjektet. I tillegg skal det sendes inn regnskap, innen en måned etter avsluttet arrangement eller prosjekt. Regnskapet skal inneholde kopi av bilag. De originale bilagene skal laget selv oppbevare. Støtte utbetales på bakgrunn av innsendt regnskap. Ved behov for forhåndsutbetaling av støtte, må dette oppgis i søknaden og vil bli vurdert i søknadsprosessen.

En forutsetning for at man kan få støtte fra fondet flere ganger er at man har avgitt rapport fra det forrige prosjektet det er bevilget støtte til.   

Søknad og dokumentasjon sendes Sosialistisk Venstreparti  på  post@sv.no  eller  via postadress e Hagegata 22, 0653 Oslo.