Yrkesfag

Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi satse på yrkesfag. Derfor vil SV sette i gang et stort løft for økt lærertetthet i yrkesopplæringa. Vi prioriterer moderne utstyrsparker på skolene, prosjekter for å gjøre yrkesfagene mer til stede i grunnskolen og å fullfinansiere utstyrsstipendet for yrkesfagelever over to år.

SV ønsker mer praktisk og variert læring helt fra barnetrinnene til høyere yrkesfaglig utdanning. Mer praktisk læring med et løft for både yrkesfagene, praktiskestetiske fag og praktiske læremetoder i alle fag. Mindre stillesitting og ensidig teorifokus. Mer tid og tillit for lærerne med økt bemanning. Mindre testing, pugging og overstyring. SV prioriterer mer tid, kompetanse og bedre utstyr til de praktisk-estetiske fagene. Blant annet gjennom en ny rentekompensasjonsordning for å utløse investeringer i utstyr og rom og en time mer til praktisk-estetiske fag. I tillegg prioriterer vi de praktisk-estetiske fagene i etter- og videreutdanning, og vi oppretter kompetansesenter og utviklingsprosjekt for praktisk og variert undervisning. Samtidig kutter vi i nasjonale og internasjonale prøver, testing og pugging.

Norge skal være en kunnskapsnasjon, og vi trenger flere og gode fagarbeidere. SV vil derfor bruke mer ressurser på god rådgivning, oppfølging og bedre muligheter for å ta eksamener som mangler for å få studiekompetanse. Det må tas høyde for at mange elever trenger litt ekstra tid på å fullføre sitt løp, eller alternative veier til kompetanse. SV vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle får en videregående opplæring med høy kvalitet uavhengig av bakgrunn og bosted.

Person bruker skjærebrenner på gravemaskinskuffe. Foto

SV vil:

Emner