Samer og nasjonale minoriteter

Samene er Norges urfolk og Norge er forpliktet til å sørge for at den samiske befolkningens rettigheter ivaretas. Samisk kultur har en viktig plass i den norske kulturarven, og samisk og norsk er likeverdige skriftspråk. Fornorskingspolitikken har fratatt mange samer deres språk, og har satt de ulike samiske språkene under press. Å bevare og styrke samisk språk og næringer er avgjørende for å ivareta og utvikle samisk kultur og samfunn.

Samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer som reindrift og fjord- og kystfiske er under sterkt press. Det er viktig at samisk tamreindrift ikke mister viktige arealer gjennom storsamfunnets utbygging og naturinngrep. SV vil legge til rette for utvikling av kulturnæringer og kunnskaps- og teknologibaserte næringer i samiske områder, så fremt disse ikke skader den bærekraftige utviklingen av tradisjonelle samiske næringer.

Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner. Alle med langvarig tilhold i landet vårt og med en særegen historie og kultur. SV mener norske myndigheter må føre en mer aktiv politikk for å sikre at de nasjonale minoritetene får muligheter til å verne om og videreutvikle egen kultur og språk. Deres historie og situasjon skal representeres i skolen og andre institusjoner som bærer kulturarv.

SV vil:

Les mer om SVs forslag på stortinget: