Pensjon

Dagens pensjonssystem er både usosialt og urettferdig. Det er nødvendig med forbedringer for å sikre pensjoner som gir en trygg og god alderdom. SV jobber for et rettferdig pensjonssystem, på tvers av klasser, yrker, kjønn og generasjoner. SV arbeider for at samlet pensjon ved 67 år skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn.

Folketrygden er fundamentet for pensjonen vår. Den sikrer alle et minste, garantert, pensjonsnivå, og gir mulighet for høyere pensjon for de som står i jobb. Pensjonsreformen har medført lavere pensjonsutbetalinger for svært mange, og rammer særlig utsatte yrkesgrupper. Dette legger til rette for mer privat pensjonssparing, samtidig som det er sosialt urettferdig.

Pensjonssystemet må utvikles slik at det ivaretar de økonomiske behovene på tvers av yrkesgrupper og generasjoner. SV vil videreutvikle både folketrygden og de kollektive tjenestepensjonene slik at de til sammen ivaretar det økonomiske behovet for kommende generasjoner, uten at de trenger individuelle pensjonsordninger.

SV vil bevare folketrygden som grunnplanken i pensjonssystemet, men det er nødvendig at en sliterordning utredes og innføres i folketrygden, slik at personer som har krevende yrker sikres en mer anstendig pensjon enn i dagens pensjonssystem

Pensjonsforliket 2024

For at SV skulle anerkjenne det politiske flertallet for levealdersjustering måtte vi ha noen viktige tiltak for de som ikke klarer å stå i jobb til pensjonsalder. Det fikk vi, og gikk inn i et bredt pensjonsforlik med regjeringspartiene, Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Høyre, og KrF. 

Dette fikk vi: 

SV vil: