Oljefondet

Statens pensjonsfond utland (Også kjent som oljefondet) er det norske folks felles formue. Vi som er så heldige å bo i akkurat i Norge på akkurat riktig tidspunkt, har et ansvar for å sørge for å forvalte inntektene godt.

Handlingsregelen for bruk av oljepenger sier at det ikke skal brukes mer enn forventet avkastning av fondet (anslått til 3 prosent fra 2017). Den ble innført for å unngå at fondet brukes opp i løpet av for kort tid og at det brukes for mye oljepenger i norsk økonomi. Det er likevel ingen garanti mot uansvarlig økonomisk politikk. Høyre- og Frp-regjeringen har økt oljepengebruken raskere enn noen regjering før dem, blant annet for å finansiere skattekutt til de rikeste. Hvis veksten i oljepengebruk fortsetter i samme tempo som under Erna Solbergs regjering vil fondet være tomt i løpet av få tiår.

SV sto i spissen for at det ble innført etiske retningslinjer for oljefondet i 2004. Retningslinjene har blitt forsterket flere ganger. SV vil utelukke all fossil energi fra oljefondet. Oljefondet bør i større grad investere i fornybar energi i sør. Dette må skje på en måte som tar hensyn til blant annet naturmangfold, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring.

I forbindelse med behandlingen av ny sentralbanklov våren 2019, ble det en diskusjon om det skulle lovfestes at Oljefondet kun skulle investere i utlandet. Dette har vært praksis i hele fondets levetid. SV mener derfor en lovfesting var unødvendig og stemte mot dette. Samtidig handler saken egentlig kun om hvorvidt fondets forvaltere skulle kunne plassere investeringer i Norge. Lovendringen er for eksempel ikke til hinder for at det kan opprettes nye næringsfond i Norge som investerer i næringslivet.

SV vil: