Kriminalomsorg, fengsler og straff

Trange budsjetter for kriminalomsorgen har over tid svekket rehabiliteringen av innsatte og forverret arbeidsforholdene til ansatte. For å unngå mer innlåsing og isolasjon vil SV styrke bemanningen, ruste opp fengsler og sikre flere innsatte et tilbud om rusmestring. Vi sikret derfor økt støtte til dette i forhandlinger med regjeringen i statsbudsjettet for 2024.

SV vil ha en kriminalomsorg som ivaretar folks rettssikkerhet og trygghet, uansett kjønn og bakgrunn, og som gjør at så få som mulig begår kriminalitet på nytt. Da må kriminelle straffeforfølges raskere og mer effektivt enn i dag, og vi må styrke innsatsen til rehabilitering både i fengsel og etter fengsel. Et viktig ledd i dette er SVs gjennomslag om en egen advokatordning for innsatte i norske fengsler.

SV vil:

SVs forslag på stortinget

Emner