Kriminalomsorg, fengsler og straff

De siste årene har fengslene fått kraftige budsjettkutt. Dette skader kriminalomsorgen, svekker rehabiliteringen av innsatte, og forverrer arbeidsforholdene til ansatte. Det har blitt flere voldsepisoder, mer innlåsing og isolasjon, og dårligere tilbud til de innsatte.

SV vil ha en kriminalomsorg som ivaretar folks rettssikkerhet og trygghet, uansett kjønn og bakgrunn, og som gjør at så få som mulig begår kriminalitet på nytt. Da må kriminelle straffeforfølges raskere og mer effektivt enn i dag, og vi må styrke innsatsen til rehabilitering både i fengsel og etter fengsel.

SV vil:

SVs forslag på stortinget

Emner