Kontantstøtte

En lønn å leve av er grunnsteinen i kvinnefrigjøringen. Derfor er SV mot ordninger som holder kvinner utenfor arbeidslivet over tid, som kontantstøtten.

I mars 2020 var 80, 2 % av de som mottok kontantstøtte kvinner (NAV). Kontantstøtten bidrar dermed til å sementere tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og påfører kvinner økonomiske tap ved at de ikke er i arbeid.

Utfasing av kontantstøtten vil øke sysselsettingen, og styrke integreringen. Det er flere barnefamilier med innvandrerbakgrunn som mottar kontantstøtte, enn uten. Arbeidsplassen er en arena for å lære seg språk, sosiale koder, danne seg nettverk, oppleve mestring og bli en del av det norske samfunnet. For innvandrerkvinner er det viktig å komme ut i jobb, ikke få insentiver til å bli hjemme.

SV mener kontantstøtte også er en ordning som subsidierer det å ikke ta imot et velferdsgode, nemlig barnehageplass. SV vil derfor erstatte kontantstøtten med en ventestøtte, til de som ikke har fått barnehageplass. Vi vil prioritere å bygge flere barnehageplasser, og innføre løpende opptak. På den måten vil ventestøtten på sikt bli overflødig.

SV vil: