Karakterer og eksamen

En motiverende skole

SV vil ha en skole som ha mer fokus på læring framfor testing. Derfor vil SV at flere skoler skal sette i gang forsøk med karakterfri 8. klasse. Stadig flere ungdomsskoler og videregående skoler gjør forsøk med å gi få eller ingen karakterer utenom de lovpålagte terminkarakterene. Erfaringene er at elevene får bedre tilbakemeldinger som de kan bruke for å forbedre arbeidet sitt. Elevene blir mer motivert samtidig som det blir mindre stress. De høytpresterende elevenes arbeidsinnsats svekkes heller ikke.

Fjerne karakter i orden og oppførsel

SV vil fjerne karakteren i orden og oppførsel. Det er en motsetning mellom å skape tillit mellom lærer og elev og å ha karakter i orden og oppførsel. På skoler hvor de har fjernet karakterene i orden og atferd forteller lærere og elever at de har fått bedre relasjon til hverandre. Gjennom samtaler og veiledning med elevene klarer lærerne å stimulere elevenes orden og atferd på en positiv måte. SV ønsker å skape en mer inkluderende skole, som også ivaretar elever som av ulike årsaker strever med å etterleve de normene og reglene som må prege en skole som skal fremme læring og ivareta sosiale behov blant elevene.

Alternativer til dagens eksamen

SV ønsker å finne bedre og mer rettferdige måter å vurdere elevenes kompetanse på. Derfor vil vi erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer. I fremtidens skole har elevene en praktisk og variert skoledag hvor det i tillegg til den kunnskap i fagene vil være mye større fokus på kompetanse i å kommunisere, samhandle, utforske, skape, kritisk tenkning, problemløsing og i å lære. Vi må ha vurderingsformer som favner denne kompetansen. Da kommer en tradisjonell 5 timers skriftlig eksamen til kort.

Eksempler på alternativer til dagens eksamen er mappevurdering, tverrfaglig eksamen eller langtidsoppgave. Både elever og lærere trekker fram positive sider ved mappevurdering. Denne formen for vurdering kan omfatte flere typer dokumentasjon av elevenes kompetanse, og kan åpne for at elevene i noen grad kan velge selv hva de ønsker skal være gjenstand for vurdering. Mapper kan være mer enn en samling av utførte arbeidsoppgaver. Et øyeblikksbilde som for eksempel en 5-timers eksamen gir, kan byttes ut med flere komponenter i en mappe som er utviklet over tid og kan romme refleksjon over egen utvikling.

SV vil: