Hydrogen

Hydrogen vil være en avgjørende energibærer for fremtidens nullutslippssamfunn. Norge har gode forutsetninger for å produsere grønn hydrogen på grunn av vår fornybare kraftproduksjon, men også blå hydrogen fra gass med karbonfangst og lagring kan være en mulighet i en startfase. Hydrogen vil være en nøkkel store deler av norsk næringsliv. Særlig norsk maritim næring, som er en viktig næring i dag og som kan store grønt vekstpotensial for fremtiden, trenger hydrogen og ammoniakk laget av hydrogen, for at fartøyene skal bli utslippsfrie. Også i prosessindustrien kan hydrogen erstatte fossile innsatsfaktorer og bevare viktig industri i fremtidens nullutslippssamfunn. SV mener at det er viktig at Norge kommer i gang hurtig kommer i gang med produksjon av hydrogen, og bygger opp infrastruktur i hele landet. Det er viktig at vi bygger opp et hjemmemarked for bruk av hydrogen først. På sikt kan hydrogen være en viktig eksportindustri for Norge.

SV vil:
– Sikre risikoavlastning til selskaper som vil produsere hydrogen i Norge gjennom differansekontrakter.
– Sikre offentlige investeringer i infrastruktur knyttet til produksjon og bruk av hydrogen, særlig knyttet til maritim sektor langs kysten.
– Prioritere tilgang på rimelig fornybarkraft til produksjon av grønn hydrogen og ammoniakk.
– Legge til rette for gode industritomter til hydrogen og ammoniakkproduksjon.
– Vurdere om staten burde gjøre strategiske investeringer og ta eierposisjoner, særlig i en startfase, i verdikjeden for hydrogen.