Grønn skipsfart

Norge er et havland. Gjennom hele vår historie som nasjon har havnæringene vært bærebjelken for vår verdiskaping og våre inntekter. Å satse på maritim sektor, og gjøre den bærekraftig og utslippsfri, er viktig for vår fremtid og Norge har et stort potensial for eksport av teknologi og produkter.

Sjøfart er, i tillegg til luftfart, ikke direkte medregnet i Paris-avtalen. I stedet er ansvaret overlatt til FNs sjøfartsorganisasjon IMO. De har vedtatt en reduksjon i utslipp fra skipsfarten på 50 prosent innen 2050, sammenlignet med 2008-nivå. Det er altfor lite ambisiøst, men heldigvis har store deler av næringen har signalisert at de er på vei over til nullutslippsløsninger og flere land stiller krav. Hvis vi stiller krav i Norge vil det være et fortrinn for norsk maritim næring, for da kan norske aktører være med på å utvikle løsningene. Dette gjelder både norske rederier, tjenesteleverandører, utstyrsleverandører og verft.

Vi vil bruke norskekysten som et laboratorium for å få i gang nullutslipp i global skipsfart, med utgangspunkt i norsk kompetanse som finnes i dag.

SV vil: