Friluftsliv

Friluftsliv er svært viktig for mange menneske i Norge. Gjennom friluftslivet vert folk glad i naturen, og det er bra for folkehelsa. Det offentlege må derfor legge til rette for at alle som ønskjer det, skal ha god tilgang til naturen. SV ønskjer derfor ein aktiv friluftslivspolitikk som tar vare på viktige friluftslivsområder,
tilrettelegg for alle og utveklar attraktive aktivitetstilbod for folk.

Allemannsretten er eit viktig prinsipp i Norge. Han sikrer folk rett til eit aktivt friluftsliv. SV har derfor fremma forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestast. For å ha eit godt friluftsliv med rike opplevingar er vi nøydd til å ta vare på naturen, fordi det er grunnlaget for friluftslivet.

SV vil:

Emner