Fraværsgrense

Fraværsgrensa ble innført fra skoleåret 2016/2017, som en nasjonal grense for udokumentert fravær i videregående opplæring. Det ble først bestemt at elever kan ha udokumentert fravær på 10 prosent per fag. Etter at SV tok fraværsgrensa opp som sak på Stortinget, blei Solberg-regjeringas strenge fraværsgrense myknet opp. Skolen kan nå bruke skjønn opp til 15 prosent før eleven nektes vurdering i faget.

Målet om å redusere udokumentert fravær deles av alle partier. Ingen elever får den undervisninga de trenger uten å være til stede i klasserommet. Det har da heller ikke vært særlig tvil om at en fraværsgrense i videregående opplæring har ført til at fraværet i sin helhet har gått ned og at færre elever skulker. SV mener likevel at fraværsgrense ikke er rett virkemiddel for å redusere uønsket frafallet og ivareta elever som av ulike årsaker har et høyt fravær.

Under korona-pandemien bidro SV til å få opphevet fraværsgrensa. Mange innså de store manglene ved fraværsreglene, og de fleste var enige i at elever med symptomer ikke skulle behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Elever med milde symptomer skulle ikke føle seg tvunget til å gå på skolen fordi de er redd for fravær. Dette mener SV vi bør ta lærdom av. Ingen er tjent med at elevene kommer sjuke på skolen. I tillegg okkuperer småsyke elevene fastlegenes kapasitet, som gjør det vanskeligere for legene å hjelpe folk som trenger det mer enn forkjølede elever. 

Hvis vi skal fortsette å ha ei fraværsgrense i videregående skole, mener SV at ordninga må justeres kraftig. Det er helt avgjørende at vi åpner opp for mer fleksibilitet og skjønn overfor elever som sliter. For å hjelpe de som står i fare for å droppe ut, så mener SV at skolene må ha et stort faglig handlingsrom til selv å vurdere hvilke tiltak som er best egnet for å få elever til å gjennomføre videregående opplæring. Det trengs dessuten flere lærere og andre ansatte, som f.eks helsesykepleiere og miljøarbeider, som har tid til å se- og følge opp hver enkelt ungdom, og skape et trivselsfremmende skolemiljø.

Skolejente. illustrasjon over foto

SV vil:

Emner