Arveavgift

I dag øker ulikheten i Norge, fordi de rikeste drar ifra. De 10 prosent rikeste husholdningene i Norge eier halvparten av all nettoformue, og de 0,1 prosent aller rikeste eier over en tiendedel. Om lag to tredjedeler av Norges aller rikeste er arvinger. Et av de viktigste tiltakene for å bevare små forskjeller i Norge er derfor å senke skatten på arbeid, og øke skatten på formue, arv og eiendom. SV mener det skal lønne seg å arbeide, ikke å arve store formuer.

I Norge i dag beskattes rikdom lavere enn mange land vi kan sammenligne oss med. Flertallet av rike land, blant annet Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Tyskland og USA har i dag en skatt på arv.

En skatt på arv er en av de mest omfordelende skatteformene vi kan ha. Den er avgjørende for å reversere den store ulikhetsveksten i Norge og en stadig større konsentrasjon av formue på færre hender og familier.

SV ønsker en arveskatt med et høyt bunnfradrag, og trinnvis opptrapping av satsen for de ekstra store formuene.  Det betyr at vanlige folk i stort grad blir skjermet, mens det blir høyere arveskatt på større formuer.  Vi har foreslått en modell med 5 mill. kroner i bunnfradrag per arving, med laveste sats på 30 prosent, og med 70 prosent skatt på arv over 100 mill. kroner.

Erfaringer fra andre land viser at det mulig fordele langt mer og langt bedre enn det vi gjør i dag, uten at det hindrer at småbedrifter og familiebedrifter kan drives godt og lønnsomt. I utarbeidelsen av en ny arveskatt er det en rekke hensyn som må tas, og som det må lages ordninger for, blant annet knyttet til nedbetalingstid.

SV vil: