Arealendringer

Arealendringer er den største trusselen mot natur og artsmangfold, både i Norge og i verden. Menneskeheten har nå gjort betydelige endringer på tre firedeler av jordas landoverflate. Av artene som er truet i Norge er 90 prosent truet på grunn av arealendringer. I tillegg virker klimaendringene i samme retning: leveområder forringes, bestander reduseres og arter dør ut.

SV vil jobbe for en nullvisjon for tap av natur. Det betyr at dersom natur skal kunne bygges ned, skal annen natur restaureres for å unngå ytterligere tap. Dette er spesielt viktig for trua og verdifulle naturtyper og inngrepsfrie områder. Alle forvaltningsnivåer må jobbe for å bli arealnøytrale i størst mulig grad.

SV vil: