Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring øker arbeidskraften og kompetansen som Norge trenger. Men mange arbeidsinnvandrere kommer fra land med lavere lønninger og svakere vern av arbeidstakerne enn det vi har i Norge.

Den frie flyten av arbeidskraft i EØS-området misbrukes altfor ofte til å tvinge fram dårligere lønninger og mer utrygge arbeidsforhold. Det er nødvendig med et godt regulert arbeidsliv for at folk ikke skal bli utsatt for urett. Vi må ikke tillate at arbeidsgivere utnytter folk i en sårbar situasjon. Arbeidsinnvandrere skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som norske arbeidstakere.

I dag har ikke arbeidsinnvandrere rett på norskopplæring, noe som gjør dem ekstra utsatt for utnytting. Mange bransjer i Norge er for lite regulert og er utsatt for sosial dumping. Sosial dumping må bekjempes gjennom aktive tiltak. Dette gjelder både økt myndighetskontroll, styrking av fagbevegelsens rettigheter, og bedre informasjonsdeling om arbeidsinnvandreres rettigheter og plikter.

SV vil: