Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en ordning som skal sikre inntekt i perioder der en på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra Nav for å komme i arbeid. Ordningen ble innført i 2010 og erstattet yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Høyre, Frp, Venstre og KrF gjennomførte en rekke innstramminger i AAP-regelverket. Stønadsperioden ble redusert fra fire til tre år. I tillegg ble vilkårene for å få forlengelse kraftig skjerpet, og det ble innført en karensperiode på 52 uker for de som hadde nådd makstid. Mange mistet derfor inntekten selv om de ikke var ferdig avklart verken for arbeid eller uføretrygd.

I 2022 fjernet vi, sammen med regjeringspartiene det usosiale karensåret. Men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår for å forbedre AAP-ordningen.

SV vil: