SV og regjeringen enige om tiltakspakke for Øst-Finnmark

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 07. juni 2023
Oppdatert: 07. februar 2024
Lesetid: ca. 5 min
Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre, Kirsti Bergstø i vandrehallen. foto

Øst-Finnmark har stått i en vanskelig situasjon. Nå har SV blitt enig med regjeringspartiene med en tiltakspakke på over 100 millioner kroner.

SV og regjeringspartiene har blitt enige om en økonomisk pakke til Øst-Finnmark på over 100 millioner kroner til ulike tiltak for regionen som har slitt. SV-leder Kirsti Bergstø er fornøyd med helheten i pakken.

– Særlig samfunnet i Sør-Varanger er i en alvorlig situasjon på grunn av krigen i Ukraina. Denne pakken vil gi lokalsamfunnet nødvendig drahjelp til å bygge opp varig aktivitet og trygghet for folk og arbeidsplasser, sier Bergstø.

For SV har det vært avgjørende å få på plass finansiering av en intensivavdeling på Kirkenes sykehus i forhandlingene om revidert budsjett.

– At dette nå kommer på plass er veldig viktig for å ivareta grunnleggende funksjon på sjukehuset, og dermed befolkinga, sier Bergstø.

Hun er også veldig fornøyd med at vi får på plass noe SV har jobba lenge for, nemlig opprydning av forurensning på Bugøynes.

– Det er viktig både for aktivitet basert på nære og naturgitte ressurser, og for miljøet og næringsutvikling. Samtidig har SV også fått sikra at det settes i gang prosjekter som oppgradering av bassenget i Pasvik folkehøgskole og støtte til viktige kulturtiltak som Pikene på broen, sier hun.

Oversikt over tiltakene:

Opprettholde intensivberedskap, Finnmarkssykehuset, Kirkenes (HOD, 15 mill. kr)
Bevilgningen skal bidra til å opprettholde intensivberedskapen ved Finnmarkssykehuset, Kirkenes. Det er viktig for å opprettholde beredskapen og tilgangen på spesialisthelsetjenester i dette området med spredt bosetting og lange avstander. Værforholdene kan i perioder hindre transport av pasienter til andre sykehus.

Styrke bedriftsrettede virkemidler og kommunale næringsfond (KDD, 20 mill. kr)
Vi vil umiddelbart styrke de bedriftsrettede ordningene, inklusive kommunale næringsfond, som er særlig viktige for omstillingen av næringslivet i Øst-Finnmark nå. Det er viktig å innrette innsatsen slik at midlene raskt treffer små og mellomstore bedrifter som står i en krevende omstilling.

Styrke kommunal planlegging (KDD, 3 mill. kr)
Gjennom samfunns- og arealplanleggingen skal kommunene peke ut en retning for å gi rammer for utviklingen. De skal finne løsninger og utvikle samfunnet i den retningen de ønsker, med strategier og tiltak som er tilpasset lokale og regionale forutsetninger. Kommunene i Øst-Finnmark har behov for å styrke planfaglig kapasitet og kompetanse. Hensikten med tiltaket er å bidra til bedre kapasitet på planområdet i Øst- Finnmark, skape forutsigbarhet om arealbruk og legge til rette for utvikling. Regjeringen vil gå i dialog med Sør-Varanger kommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark om hvordan vi kan bidra til at det kan utarbeides en helhetlig næringsplan for Sør-Varanger og settes av ressurser til å ta igjen etterslepet i plan- og reguleringssaker.

Midler til KILA (KDD, 8 mill. kr)
Bevilgingen skal bidra til næringsutvikling ved å sette Sør-Varanger kommune i stand til å klargjøre mer næringsareal. Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) er et planlagt område på et tidligere slamdeponi utenfor Kirkenes. Området er tenkt utviklet som et offentlig-privat samarbeid. Midlene kan også sette kommunen i stand til å tilby tomter til gunstige betingelser.

Kartlegging og utarbeiding av marine grunnkart i Sør-Varanger (KDD, 3 mill. kr)
Sør-Varanger er i liten grad sjømålt med moderne metoder. Marine grunnkart vil gi bedre muligheter for en bærekraftig utvikling av havbruk, bedre kunnskapsgrunnlag for kommunenes arealplanlegging, økt sikkerhet og beredskap, og vern av sårbare områder. Sør-Varanger et geografisk viktig område, der det er ekstra viktig å ta sikkerhetshensyn. Marine grunnkart er utviklet for å fungere med det nye graderingsregimet for dybdedata. Det betyr at kommunene vil få kart som dekker deres behov, mens Forsvaret vil få høyoppløselige kart over kyst og fjorder i kommunen. Regjeringen vil be Kartverket om å bygge en teknisk infrastruktur som vil bidra til enklere tilgang på data fra marine grunnkart i Sør-Varanger.

Styrke dekningen av høyhastighetsbredbånd (KDD, 5 mill. kr)
Bredbånd til alle er en nødvendig forutsetning for å lykkes med næringsutvikling og bosetting, særlig i spredtbygde områder. Flere av kommunene i Øst-Finnmark har utfordringer med bredbåndsdekning, Midlene vil bidra til et særskilt løft for tilbudet av høyhastighetsbredbånd i regionen. Det stilles ikke krav til lokal medfinansiering for denne tilleggsbevilgningen. Områdene med dårligst dekning vil prioriteres først.

Flere FoU-arbeidsplasser ved NIBIOs enhet i Pasvik (LMD, 3 mill. kr)
En økning i tildeling til NIBIO, og forsterket FoU-aktivitet ved Svanhovd, vil gi økt kunnskap om endringer i økosystemene i nord, om behov for omstilling og om nye muligheter for næringsutvikling med utgangspunkt i landsdelens fortrinn. Flere statlige FoU-arbeidsplasser i Pasvik vil være et viktig bidrag for utvikling av Øst-Finnmark.

Kompetansemidler og studieplasser (KD, 5 mill. kr)
Det er viktig at vi raskt kan få på plass kompetansetilbud som er i samsvar med hva arbeidslivet og enkeltpersoner i Øst-Finnmark trenger. Vi vil derfor tildele årlig 2,5 mill. kroner til studiesenteret for kjøp av fagskoletilbud. De vil bli levert i Kirkenes fra ulike fagskoler etter behov. Videre vil vi tildele til sammen 6 millioner kroner 2023-2026 til Samisk høgskole som skal gå til studietilbud. UiT Norges arktiske universitet tildeles til sammen 14 millioner kroner over de fire årene som de skal bruke til studietilbud innenfor blant annet reiseliv, entreprenørskap, sikkerhet og beredskap. UiT Norges arktiske universitet peker på Kirkenes som stedet de vil opprette disse tilbudene.

Styrke ordninger for risikolån under Innovasjon Norge øremerket Øst-Finnmark (KDD, 20 mill. kr og økt låneramme)
Risikolån (innovasjonslån og distriktsrettede risikolån) kan brukes til å finansiere gode omstillingsprosjekter, så sant prosjektet skaper bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom virksomhet. Innovasjonslån brukes oftest til prosjekter som innebærer omstilling, kommersialisering, internasjonalisering og vekst. Med distriktsrettede lån kan det også investeres i bygg, utstyr og maskiner. Bevilgningen gir en økt låneramme på 40 mill. kroner.

Kultur: Styrke Pikene på broen (KUD, 2 mill. kr)
Pikene på broen er et kunstnerselskap i Kirkenes som bygger broer over landegrenser og mellom kunstsjangere, i hele barentsregionen. De har et stort internasjonalt nettverk og står bak en rekke prosjekter i nord, deriblant den årlige festivalen Barents Spektakel, Barents Art Triennale, Transborder Cafe, og BAR International artists-in-residency program. Pikene på broen står også bak etableringen av møtestedet Terminal B, som er blitt en viktig kulturarena i Kirkenes.

Renovering av basseng ved Pasvik folkehøgskole (KD, 11 mill. kr)
Bevilgningen skal bidra til renovering av basseng og garderober ved Pasvik folkehøgskole. Bassenget er viktig for lokalsamfunnet i Pasvikdalen og blir brukt både av lokalsamfunnet, kommunen og folkehøgskolen. Midlene vil bli tildelt som et engangstilskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune som eier av folkehøgskolen, og forutsetter at fylkeskommunen og kommunen bidrar til å dekke øvrige kostnader ved prosjektet.

Opprydning på Bugøynes (KLD, 10 mill. kr)
Bevilgningen skal benyttes til opprydding av forurenset grunn på land på Finnmarkseiendommens eiendom gnr. 4 bnr. 1 fnr. 59 i Sør-Varanger kommune. Eiendommen er en av de prioriterte verftseiendommene som er omfattet av den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St. meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid.