SV vil ha en mer rettferdig strømstøtte

Publisert av: Runa Røed Publisert: 05. september 2022
Oppdatert: 15. september 2022
Lesetid: ca. 7 min
Lars Haltbrekken og Kirsti Bergstø. foto
Foto: Hans Husum Vold

Når Stortinget møtes til møte om strømpriskrisen 19. september, kommer SV med flere forslag for hjelpe folk med strømregningene.

Strøm er nødvendig for å drive samfunnet, varme opp husene og holde bedriftene i gang. Å ha tilstrekkelig tilgang på strøm til en overkommelig pris er en del av vår nødvendige infrastruktur.  

I dag styres tilgangen gjennom et marked, og Norge er tett koblet med det europeiske markedet. Når Russland har strupet tilgangen på gass, samtidig som Europa har opplevd en historisk tørke, har det ført til at prisene har løpt løpsk, uten at det er gjort nok for å styre markedet. Dette har også påvirket Norge, og presset opp de norske prisene på strøm. SV mener vi må ta politisk kontroll over dette markedet for å sikre lavere og stabile strømpriser på sikt.  

Det er likevel avgjørende å sørge for at folk kan betale regningene sine – allerede i morgen. Derfor har SV sørget for å gjøre den midlertidige strømstøtten til folk flest bedre, i forhandlinger med regjeringen. Nå når strømprisene nye rekorder, og derfor vil SV jobbe for at husholdningene skal få dekket 100 % av det første forbruket opp til 1000 kwh, når prisen er over 50 Øre kwh, og 80 % av de neste 2000 kwh, i tillegg vil vi sikre mer støtte til utsatte grupper.  Det løser likevel ikke det underliggende problemet med hvorfor prisene er så høye som de er.  

SV vil jobbe for å få markedet og prisene under kontroll, samtidig som vi bedrer forsyningssikkerheten. Det vil vi gjøre på følgende måte:  

Ta strøm av markedet og gi langsiktige kontrakter  
De fleste kjøper i dag strøm til såkalt spotpris, basert på prisen i markedet. De færreste har avtaler om faste priser. I industrien er det derimot vanlig med lange kontrakter til en rimelig pris. Vi vil sørge for at også husholdninger og næringsliv kan kjøpe strøm til en langsiktig pris. Det foreslår vi å gjøre gjennom å avvikle strømsalgselskapene og opprette et statlig selskap. Målet er at dette selskapet kan kjøpe strøm direkte fra de som produserer den, i stedet for fra børsen, og dermed tilby langsiktige fastpriskontrakter til folk flest.  

Ta kontroll på eksporten og importen  
I Norge produseres det ofte et overskudd av strøm av vannkraft. Overskuddet blir solgt til andre land gjennom utenlandskabler, og det gjør at vi kan importere strøm når vi har et underskudd, for eksempel i tørre år.  Det er ingen helhetlig kontroll med når strømmen skal selges, og det gjør at vi selger ut vannkraften når prisene i utlandet går opp, noe som gjør at prisen på strøm i Norge øker når kraftprisen i Europa øker.  Det vil SV endre på.   

Vi vil derfor:  

Bruke mindre strøm gjennom energieffektivisering   
Russland presser Europa gjennom å holde tilbake på gass. Det har forstyrret hele kraftmarkedet, og presset opp prisen på strøm. Samtidig haren historisk tørkesommer gjort forsyningene enda dårligere. Det viktigste for å motvirke dette er å legge til rette for å bruke mindre strøm. Det sparer natur og klima. SV vil derfor ha en kraftfull satsing på mer energieffektivsiering, hvor vi sørger for at alle som ønsker å gjøre hjemmene sine mer energieffektive har krav på støtte eller lån fra staten, slik at alle kan få mulighet til å gjøre grep som sparer strøm i eget hjem, også de som har lite midler.  

Produsere ny energi
SV ønsker å pålegge oljeselskapene å produsere havvind tilsvarende kraften de trenger til elektrifisering. På den måten unngår vi at plattformene øker prisene på kraft i Norge. Samtidig ser SV det store potensialet i solenergi på bygg, som kan gi økt kraftproduksjon uten økte arealinngrep. Av samme grunn støtter SV også vindkraft i industrialiserte områder.  

Prioritere strømmen   
Samfunnet kommer til å bruke mer strøm fremover fordi det er nødvendig å erstatte fossil energi som olje og gass med elektrisitet. Men det er ikke uendelig med strøm, og det er derfor viktig at vi bruker strømmen på det som gir arbeidsplasser, verdiskapning og kutter i klimautslipp. SV vil derfor gå fra «først til mølla» prinsippet og heller prioriterer hvem som skal få knytte seg til nettet fremover, basert på kriterier om hva som bidrar mest til utslippskutt, arbeidsplasser og verdiskapning.

  Her er SVs strømforslag:

Strømstøtte til husholdningene

Med de stadig økende strømprisene vi nå ser er det viktig for SV å forbedre strømstøtten.  

Kraftfull satsing på energiøkonomisering:  

SV vil bruke situasjonen vi står i til å fremme en kraftig satsing på enøk. Denne satsingen skal ha to formål. Den skal føre til at det settes i verk svært mange enøktiltak og den skal ha en sterk sosial profil som sikrer at folk med dårlig råd får mulighet til å sette i verk enøktiltak. 

Det blir også viktig å sikre en god enøk støtte til borettslag og sameier. De får i dag kun støtte til Energirådgivning gjennom Enova. Støtte til isolering av bygningsmasse eller solceller på tak faller borettslag utenfor. Det samme gjelder oppvarming av fellesarealer og varmtvann i bygg der dette er felles. Varmepumper kan man se for seg at den enkelte leilighet kunne fått støtte til når det var åpent for dette som privat husholdning. Problemet er at man ofte vil se dette i sammenheng med alle de andre leilighetene.  

Stopp prisimporten fra Europa – Norgespris på strøm 

SV ønsker å sikre at både folk og næringsliv har sikker tilgang til strøm til en rimelig pris. Avtalene som regulerer overføringskablene må endres med mål om å unngå prissmitte fra utlandet og sikre at det ikke er en krafteksport over tid som er større enn vårt nasjonale kraftoverskudd. Krafteksporten må reguleres både utifra forsyningshensyn og strømpris i Norge.  

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til reforhandling av avtalene som regulerer overføringskablene med mål om å unngåprissmitte fra utlandet, og krafteksport utover det norske kraftoverskuddet. Norge må sikres et betydelig politisk handlingsrom til å kunne regulere krafteksporten.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det over tid ikke eksporteres mer kraft enn vårt nasjonale overskudd og at vi gjennom flerårsmagasinene har god nok forsyningssikkerhet.

Prioritering av nytt forbruk 

Framover er det planer om mye nytt forbruk. Da må det både foretas klare prioriteringer av hva som kan etableres av nytt stort kraftforbruk, utifra hensyn til klima, arbeidsplasser og verdiskapning, samt enøk og ny produksjon av fornybar energi. 

Oppretting av «statsstrøm» 

SV vil opprette et eget statlig organ for salg av strøm til husholdninger og næringsliv. Dette organet skal forhandle fram gunstige avtaler på vegne av forbrukerne og selge strømmen videre uten profitt til forbrukerne. Dette skal erstatte dagens strømsalgsselskap. 

Økt skattlegging av kraftselskapene 

Kraftselskapene får nå store ekstrainntekter fra de skyhøye strømprisene. Mer av disse inntektene må komme fellesskapet til gode.