Vi trenger en løsning på strømkrisa

Publisert av: Runa Røed Publisert: 15. desember 2021
Oppdatert: 18. august 2022
Lesetid: ca. 3 min

Nå står vi i en strømpriskrise, hvor prisene har gått i taket i store deler av Norge og Europa. Dette er en situasjon hvor markedskreftene løper helt løpsk, som ingen kan leve med. For å komme oss ut av denne krisen trengs det både kortsiktige og langsiktige grep.

Lars Haltbrekken. foto


Kortsiktige løsninger

SV har foreslått, og Stortinget har vedtatt, at det skal gis 1500 kroner i måneden i økning direkte til de som i dag går på bostøtte, og 100 millioner kroner mer til kommunene for å kunne gi støtte til de på sosialhjelp. I tillegg har regjeringen bekreftet at de vil komme med en løsning for studentene hvor de kan få inntil 1200 kroner i stipend, og opp til totalt 3000 kroner hvor resten er lån. Disse ordningene er helt nødvendig, men hjelper likevel kun et fåtall. Den forrige regjeringen strammet voldsomt inn på hvem som fikk bostøtte, og nå er sosialhjelp kun for de som trenger det aller mest.

Derfor er noe av det viktigste nå å få på plass en kompensasjonsordning som hjelper alle de som trenger det med strømprisene. Den beste ordningen hadde vært en ordning knyttet opp mot inntekt. Da kunne vi gitt direkte til de som faktisk trenger hjelp med å klare strømregningene, og ikke gitt til dem med høye inntekter. Dessverre får vi ikke på plass en slik ordning raskt, fordi systemene ikke er på plass, men må utarbeides på sikt.

Regjeringen har annonsert at de kommer med en ordning hvor de dekker halvparten av regning på den delen som er over 70 øre per kwh opp til et forbruk på 5000 kwh i måneden. Dette er en ordning som treffer alle. Vi vil jobbe for at denne ordningen blir så rettferdig som mulig, og om det er mulig å gi mer til de som har minst, eller sørge for at de som bruker minst får mer. Dette skal vi nå forhandle om.

Flere fra borettslag og sameier har reagert på forslaget fordi det er mange som har felles oppvarming og varmtvann som betales over husleia, og ikke over strømregninga. Det reagerte også vi på da regjeringen la frem forslaget, og ikke hadde tatt med borettslag og sameier. Det har regjeringen sagt at de skal løse, og vi legger til grunn at det gjør at folk i borettslag ikke skal komme dårligere ut enn de i eneboliger. Dette kommer vi til å følge opp.

Regjeringa har også laget en begrensning i prisen for fjernvarmekunder slik at de ikke kommer dårligere ut enn strømkunder, ettersom fjernvarmeprisen etter forskrift i hovedsak følger strømprisen.

Dette er kortsiktige – nødvendige – løsninger for å hjelpe folk fort. Men vi må få på plass langsiktige løsninger som både tar mer demokratisk kontroll på strømmen, men også som sørger for at folk får et lavere forbruk.


Langsiktige løsninger

Vi har hele tiden vært kritisk til strømmarkedet, hvordan vi eksporterer og hvordan tilknytningen til EU gjør at vi mister mer og mer kontroll. Dette må vi løse for å sikre stabile strømpriser som sikre alle varme og lys i husene, gode forhold for næringsliv og industri, og å erstatte fossil energi med fornybar kraft.

Det første vi vil gjøre er å fjerne strømsalgsselskapene, som er et fordyrende mellomledd som ofte har skodd seg på dårlige avtaler. Vi vil opprette «Statstrøm», et nytt statlig selskap som kan tilby langsiktige kontrakter som i seg selv jevner ut prisene, også for husholdninger og enkle spot-kontrakter.

SV vil foreslå blant annet at kraftproduksjonsselskapene skal bidra inn i et utjevningsfond som skal gå til å jevne ut priser når de når toppene, og sørge for et sterkt offentlig eierskap for krafta også for vindkrafta. Det at det meste av kraftproduksjonen er offentlig eid i dag gjør at selv om vi har en priskrise så går inntekten til kommuner, fylkeskommuner og stat, og ikke til private oppkjøpsfond.

Det er åpnet et rom nå for å se på hvordan vi kan endre markedstanken på strøm, hvordan vi eksporterer og hva strømmen skal gå til. Og få endret dette vil være et gode for alle.

Å få ned energiforbruket i boligene til folk er bra for å sikre gode hus og bo i, det gjør at vi trenger mindre utbygging av kraftproduksjon, og alle mindre avhengig av strøm. Derfor vil vi øke bevilgningene til energieffektivisering og få overført ansvaret til Husbanken slik at vi også treffer de med som bor i blokker, ikke har så mye, eller kan gjøre deler av jobben selv. Det viktige er å sikre at vanlige folk kan sette i verk med enøktiltak for å få ned energibruken.