Samer og nasjonale minoriteter

Samene er Norges urfolk og Norge er forpliktet til å sørge for at den samiske befolkningens rettigheter ivaretas. Samisk kultur har en viktig plass i den norske kulturarven, og samisk og  norsk er likeverdige skriftspråk. Fornorskingspolitikken har fratatt mange samer deres språk, og har satt de ulike samiske språkene under press. Å bevare og styrke samisk språk er avgjørende for å ivareta og utvikle samisk kultur og samfunn.

Samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer som reindrift og fjord- og kystfiske er også under sterkt press.

Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner. Alle med langvarig tilhold i landet vårt og med en særegen historie og kultur. SV mener norske myndigheter må føre en mer aktiv politikk for å sikre at de nasjonale minoritetene får muligheter til å verne om og videreutvikle egen kultur og språk. Deres historie og situasjon må representeres i skolen og andre institusjoner som er bærere av kulturarv.

SV vil:

Les mer om SVs forslag på stortinget: