Lærere

SV vil sikre en skole som inkluderer alle og gir alle like muligheter for å lykkes. Da trengs en skole som har tid og rom for å se den enkelte, skape et godt og trygt læringsmiljø for alle og tilrettelegge undervisningen slik at alle lærer på den måten de lærer best. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for en god skole, og nettopp derfor er det viktig for SV å sikre  at norsk skole har nok kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp hvert enkelt barn på deres premisser.

Lærer. Illustrasjon

Økt lærertetthet

SV har kjempet for å innføre en nasjonal regel (lærernorm) som sikrer skolene flere lærere, og dette kravet støttes av elevene, foreldrene og lærerne selv. Det skal være så mange lærere på en skole at det maksimum er 15 elever pr lærer i småskolen og maksimum 20 elever pr lærer på resten av klassetrinnene. En slik regel, «nasjonal ressursnorm for økt lærertetthet på skolenivå», skal gi lærerne mer tid til å se og følge opp hver enkelt elev i den ordinære undervisningen. Ressurser til spesialundervisning og særskilt norskundervisning kommer i tillegg. Dette er nå vedtatt av Stortinget og skal innføres over to år fra høsten 2018.

SV er kritisk til at regjeringen ikke fullt ut har kompensert kommunene for de økte utgiftene dette medfører. I vårt alternative statsbudsjett har vi derfor foreslått å øke bevilgningene til kommunene, slik at dette kan gjennomføres uten at det rammer andre viktige velferdstjenester som kommunene har ansvaret for.

Fremdeles gjenstår det å få på plass en nasjonal regel for flere lærere i videregående skole. SV vil innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende.

Lærermangel

Til tross for stor tverrpolitisk enighet om viktigheten av kvalifiserte lærere har lærermangelen økt dramatisk de senere årene. Andelen som underviste i norsk skole uten godkjent lærerutdannelse gikk ned fra 4,13 pst i 2009/2010 til 3,24 pst i 2013/2014, og dette viser at den rødgrønne regjeringen lyktes med å snu en negativ trend i løpet av få år. Under den borgerlige regjeringen så har antallet ukvalifiserte «lærere» økt med 40 pst.  Dette medfører at barna våre i 1,5 mill skoletimer blir undervist av personer som ikke er utdannet lærer.

Vi er kritiske til at regjeringen ikke tar lærermangelen på alvor, men tvert i mot har bidratt til å forsterke den ved å innføre ufornuftige karakterkrav for opptak til lærerutdanningen og avskiltet 33 000 erfarne lærere ved å gi kompetansekrav for undervisning tilbakevirkende kraft.

SV mener det haster med å iverksette tiltak for å motvirke lærermangelen, og har fremmet en rekke tiltak på Stortinget som regjeringspartiene dessverre har stemt i mot: