Forskning

Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter spiller en viktig rolle for utviklingen av næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunn.

SV vil at Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter må gis gode basisbevilgninger, økt handlingsrom og tillit. At bidrags- og oppdragsforskningen i hovedsak er finansiert gjennom midlertidige prosjektmidler, skaper usikkerhet knyttet til framtidig finansiering og gjør at forskerne i hovedsak tilsettes midlertidig.

SV vil styrke universitetenes, høgskolenes og forskningsinstituttenes faglige autonomi og å sikre uavhengig og uhildet forskning. Mindre bruk av midlertidige ansettelser og ikke innføre bonuslignende ordninger, er viktige tiltak som også vil kunne fremme god forskningsetikk.  Vi vil trappe opp forskningen i Norge gjennom økte bevilgninger, og sørge for at institusjonene har handlingsrom til å satse på frie og forskerinitierte prosjekter. Norge som forskningsnasjon skal være sterke i bredden og verdensledende på noen felter.

SV vil: