open menu

Landbruk

Verdens landbruksproduksjon er i rask endring på grunn av både befolkningsvekst og klimaendringer. I en slik situasjon er det ekstra viktig at alle arealer som brukes til matproduksjon ivaretas og ikke gror igjen. Dette gjelder også de norske jordbruksarealene. Samtidig er det også viktig å ha en nasjonal matberedskap for å kunne sikre forsyningen til folk og dyr i tilfelle akutte forsyningsproblemer.  SV vil bevare og styrke det norske landbruket og legge til rette for matproduksjon over hele landet. Norge skal produsere bærekraftig, og miljøvennlig mat, og andelen økologisk mat skal øke. Landbruket bidrar til spredt bosetting og livskraftige bygder i hele landet. SV vil prioritere små og mellomstore bruk.

SV vil:

 • Sikre inntektsutviklingen i landbruket. Rekruttering til næringen og at jordbruksarealene holdes i hevd er de viktigste parameterne.
 • Opprettholde viktige velferdsordninger som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon.
 • Arbeide for et sterkt norsk grensevern, fordi det er grunnlaget for å opprettholde norsk matproduksjon.
 • Videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål.
 • At all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det skal kunne gis dispensasjon ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn.
 • Videreføre ordningen der samvirkeorganisasjonene utøver markedsregulering.
 • Legge til rette for økt norsk kornproduksjon på de arealene som er egnet for korn.
 • Prioritere tilskudd som bidrar til økt økologisk produksjon.
 • Ha ordninger for klimavennlig teknologi i landbruket.
 • Styrke dyrevelferden i landbruket.
 • Opprettholde bo- og driveplikten, konsesjonslovene og åsetesretten.
 • Arbeide for at kvinner i større grad velger å bli gårdbrukere
 • Forby pelsdyroppdrett

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter