Kapittel 5: Internasjonal politikk

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 21. juli 2021
Oppdatert: 21. juli 2021
Lesetid: ca. 24 min

SV ønsker en verden for de mange, ikke for de få. Da trengs det en radikal omfordeling av makt og ressurser i verden, både mellom land og innad i land. For å nå dette målet trenger vi en ny kurs i utenriks-, utviklings- og forsvarspolitikken. Vi trenger tiltak for fred, menneskeretter, nedrustning og demokratiutvikling, heller enn militære intervensjoner. Vi trenger en grønn og solidarisk utviklings- og handelspolitikk som støtter opp om fagbevegelser og andre progressive sosiale bevegelser, ikke storselskapene. Vi trenger en kurs som sikrer livsgrunnlaget vårt fra katastrofale klimaendringer og naturtap, og vi trenger en kurs som tar bærekraftsmålene på alvor.

Internasjonal økonomi, handel og utvikling

Det økonomiske systemet vi har i dag, fungerer best for de rikeste og skaper større forskjeller. De siste tiårene har vært preget av konsentrasjon av økonomisk og politisk makt, voksende ulikhet, økende klimagassutslipp og rovdrift på naturen. Nå ser vi en folkelig mobilisering for rettferdig og grønn omstilling over store deler av verden. SV skal være en motor for denne mobiliseringen i Norge.

Handel og investeringer

Internasjonale organisasjoner som WTO, Verdensbanken og IMF fremmer ofte interessene til dem som allerede er mektige, og er ikke demokratiske. SVs mål er et handels- og investeringssystem hvor alle land sikres styringsrett og politisk handlefrihet til å beskytte arbeidsliv, offentlige tjenester, miljø og naturressurser. For å oppnå dette må makt og ressurser flyttes fra udemokratiske organisasjoner til FN, og andre prinsipp må legges til grunn i internasjonale forhandlinger. Vi går imot å utvide WTO-forhandlingene til nye områder, og imot å flytte forhandlingene over til enda mindre demokratiske arenaer.

SV vil:

Rettferdig skatt og finansiell åpenhet

Skatteunngåelse og skatteunndragelse rammer fattige land hardest. Å bekjempe internasjonal skatteunndragelse og ulikhet, og å bidra til gode, progressive og rettferdige skattesystem nasjonalt og internasjonalt, er derfor en hjørnestein i SVs politikk for internasjonal solidaritet. Finansiell åpenhet er helt avgjørende for å lykkes i denne kampen.

SV vil:

Oljefondet

Vår felles formue må forvaltes til beste for framtidige generasjoner. Oljefondets størrelse gir Norge internasjonal makt, og med makten følger ansvar. Fordi Oljefondets handlinger har politiske konsekvenser, er styringen og bruken av fondet i høyeste grad politikk.

Midlene i Oljefondet må investeres i tråd med bærekraftsmålene og internasjonale miljø- og klimaavtaler Norge har sluttet seg til. Vi må også ha etiske regler for Oljefondet som gjør det mulig å sjekke selskap for miljøskade, menneskerettsbrudd og andre etiske prinsipp i forkant, i stedet for dagens ordning med å sjekke i etterkant. Vi må rigge Oljefondet for framtida.

SV vil:

Finansiering for utvikling og miljø

I dag går de store pengestrømmene fra de fattige til de rike. Samtidig brukes det langt større ressurser til å øke klimautslipp og ødelegge naturen enn til å ta vare på miljøet. SV vil snu de globale pengestrømmene og endre de økonomiske spillereglene, slik at verdens ressurser brukes rett. Det innebærer internasjonalt arbeid for finansiell åpenhet, effektiv skattlegging av flernasjonale selskap, globale system for ansvarlig långivning og løsning av statlige gjeldskriser, demokratisering av internasjonale finansinstitusjoner og en reell opptrapping av internasjonal klimafinansiering, der de rike landene øker sine bidrag mest.

SV vil:

Norsk utviklingsfinansiering

Utviklingspolitikken må først og fremst motvirke de maktforholda og strukturene som skaper fattigdom, krig og miljøkriser, bidra til at ressurser blir jevnere fordelt, og legge til rette for at flere mennesker kan komme til orde og delta i politisk kamp. Bistandens fremste oppgave er derfor ikke å direkte finansiere tjenester som helse, utdanning, mat eller infrastruktur til befolkningen i andre land, men å bidra til at fattige land selv kan finansiere sin egen utvikling. For å få til dette bør vi bidra til å styrke statlige institusjoner som er underlagt demokratisk kontroll. Det vil være behov for økt bistand i årene som kommer, og bistanden må være både langsiktig og fleksibel.

I noen land vil det være vanskelig å støtte nasjonale myndigheter. Da kan støtte til sivilsamfunn eller internasjonale aktører være veien å gå. I de landene der man ser en positiv endring i statsapparatet, bør Norge vurdere om man kan gjenoppta eller øke stat-til-stat-støtten.

En del internasjonal bistand finansierer private, kommersielle tilbydere av velferdstjenester. Norsk bistand skal ikke gå til profittbaserte skoler eller annen profittbasert velferd i utviklingsland. Norges globale innsats for helse og utdanning skal konsentreres om å styrke de universelle, offentlige systemene.

Miljøkrisa rammer verdens fattigste hardest. Å løse krisa krever internasjonalt samarbeid og økt rettferdighet i forholdet mellom rike og fattige land. SV vil jobbe for at Norge trapper opp klimafinansiering til fattige land, både for utslippskutt og klimatilpasning. Særlig støtten til klimatilpasning må prioriteres opp. Støtte til fornybar energi skal være en hovedsatsing innen klimafinansiering for utslippskutt. Klimafinansieringen skal overholde grunnleggende prinsipp om lokaldemokrati, menneskerettigheter og urfolks rettigheter, og hensynet til de aller fattigste og mest marginaliserte må ivaretas. Langsiktighet og utviklingslandenes egne mål må være styrende.

Behovet for humanitær bistand som følge av krig, naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer er stort, men nødhjelpsoperasjoner organisert av FN og humanitære organisasjoner er underfinansiert. I en verden med store menneskeskapte katastrofer og økende antall naturkatastrofer på grunn av klimaendringer er det viktig å sikre rask og effektiv humanitær innsats.

Utviklingspolitikken må være godt organisert, slik at målsettinger nås og folks tillit til norsk bistand og utviklingspolitikk opprettholdes og styrkes. SV vil drive bistand og utviklingstiltak gjennom organisasjoner, fond og mekanismer som er demokratisk styrt.

SV vil:

Fred, forsvar og nedrustning

Vi lever i ei tid der verden er preget av ustabilitet og stormaktsrivalisering. Konflikter mellom Kina og USA kan komme til å prege verden i lang tid framover, og Norges forhold til Russland er mer anstrengt enn på lenge. Den internasjonale oppmerksomheten om nordområdene vil øke i årene som kommer. Rivalisering om kontroll over ressurser kan føre til konflikter i nærområdene våre.

Dette krever nytenking i norsk sikkerhets-, forsvars- og fredspolitikk. Norge må hevde seg som en tydelig stemme for nedrusting og avspenning, både internasjonalt og i våre egne nærområder. Det betyr å søke nye allianser og sterkere bånd til landene som står oss nærmest, gjennom et bredere nordisk samarbeid. Det betyr å endre kurs i forsvarspolitikken i retning av nasjonal suverenitet og selvstendig tilstedeværelse i nord. Det betyr også å hevde seg diplomatisk og politisk i Arktis, et område som i stadig større grad blir en del av et geopolitisk spill. Sist, men ikke minst betyr det et langt sterkere internasjonalt engasjement for internasjonalt freds- og nedrustningsarbeid.

Alliansepolitikk

SV går mot norsk medlemskap i NATO. NATO er ikke først og fremst en forsvarsallianse, er ikke basert på et reelt interessefellesskap og knytter Norge farlig tett til USA. Medlemskapet gjør det mer sannsynlig at Norge trekkes inn i stormaktskonflikter og står i veien for en nødvendig realitetsorientering i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Norge må framover ta selvstendige vurderinger av sikkerhetsutfordringene framfor å være med på USAs trusselvurderinger.

NATOs opprustning, østutvidelse og krigføring mot andre land har ført til økt uro i verden. Videre er atomvåpen en sentral komponent i NATOs strategiske konsept, og alliansen påberoper seg i dag en førsterett til å bruke atomvåpen når den skulle se på det som nødvendig.

SV vil erstatte medlemskapet i NATO med en nordisk forsvarspakt. De nordiske landene har i motsetning til NATO-alliansen stor grad av felles interesser i sikkerhetspolitikken. På veien dit må Norge prioritere et tettere forsvarssamarbeid med de andre nordiske landene, også innenfor rammene av et NATO-medlemskap.

SV vil:

Avspenning i nord

Nordområdene er i ferd med å bli et område preget av geopolitiske spenninger. Både USA og Kina ser i økende grad på Arktis som en del av sine interesseområder. Dette kan bli Norges største sikkerhetspolitiske utfordring i årene som kommer. Det krever at Norge retter diplomatisk og politisk oppmerksomhet mot nord. Det trengs en målrettet politikk for å senke spenningsnivået og bedre samarbeidet i regionen. Internasjonalt samarbeid om bærekraftig utvikling, ressursbruk, urfolks rettigheter og handel er i Norges interesse.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for fred og stabilitet i nord, er å sikre et godt naboskap med Russland. Vi er avhengige av et godt samarbeid med Russland om viktige spørsmål, som ressursforvaltning, miljøforvaltning og handel. I tillegg spiller Russland en viktig rolle i internasjonale konflikter hvor Norge er engasjert. Samtidig bør vi være bekymret over utviklingen i Russland. Maktkonsentrasjon, en forverret menneskerettighetssituasjon og folkerettsbrudd er negative utviklingstrekk som Norge må kritisere tydelig. Vi må hele tida evne å føre en balansert politikk hvor vi også fortsetter arbeidet med å finne gode samarbeidsflater og utvikle dialogen, ikke konfrontasjonen, med Russland. I dette arbeidet er tillitsskapende tiltak og institusjonalisering av samarbeid viktig.

SV vil:

Nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid

SV ønsker et sterkere nordisk forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Vi opplever en økende stormaktsrivalisering i Nordens nærområder, og økende interesse for og konkurranse om viktige naturressurser. Et sterkere nordisk samarbeid vil øke landenes samlede forsvarsevne. Samtidig vil det i liten grad oppfattes som aggressivt mot andre stater. Et økt nordisk samarbeid vil også gjøre Norge mindre avhengig av USAs sikkerhetspolitiske interesser.

SV vil:

Et nasjonalt forsvar

En selvstendig forsvarspolitikk er nøkkelen til å sikre vår egen suverenitet og lavspenning i nærområdene våre. SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar, med særlig vekt på kyst- og nordområdene, og med balanse mellom forsvarsgreinene. Innkjøp av kampfly og uvettige effektiviseringskrav har bidratt til å svekke denne balansen. SV vil ha en styrket landmakt basert på fleksible enheter med tilstedeværelse i hele landet. Vi er avhengige av et sterkt sjøforsvar som både kan håndtere trusselsituasjoner, sørge for beredskap og hevde norsk suverenitet i en tid der havområdene våre i større grad blir en del av en farlig stormaktsrivalisering. Vi må øke både Kystvaktas og Marinens seilingsdøgn i nord. SV vil styrke Forsvaret på en nøktern og utgiftsbevisst måte, i tråd med de reelle forsvarspolitiske utfordringene Norge har. SV vil ikke binde Norge til et utgiftsmål satt av NATO, men vil til enhver tid gjøre egne vurderinger av behov som må møtes for å styrke Norges forsvarsevne.

I tillegg til de tradisjonelle forsvarsgreinene trengs en storstilt satsing på å sikre en robust digital infrastruktur. Norge skal ikke gå til dataangrep på andre land, men bruke solide ressurser på å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret, og klargjøre ansvarsforholdene mellom disse.

Som i andre deler av samfunnet har ABE-reformen og regjeringens kuttpolitikk skapt uro i Forsvaret. Det er derfor behov for å legge om måten vi tenker om effektivisering i forsvarssektoren, i tråd med forsvarsevnen og de overordnede sikkerhetspolitiske vurderingene.

SV vil:

Fredspolitikk

Skeivfordeling av makt og ressurser er sammen med stormakters strev etter kontroll over andre land blant de viktigste årsakene til krig og konflikt. Klimaendringer og knappe ressurser vil forsterke spenningene i verden i årene som kommer. Global utjevning og kamp mot klimaendringer er derfor avgjørende for å hindre krig og skape fred. Samtidig trengs det internasjonale rettsregler som hindrer den sterkestes rett og fremmer fredelig konfliktløsning.

Norge har de siste årene deltatt i flere katastrofale kriger. SV arbeider for at Norge skal bli en fredsnasjon og avstå fra krigføring mot andre land. Norge må søke å være en brobygger heller enn å delta i opprustning og blokktenking. Norsk innsats i internasjonale væpnede konflikter skal være sivil innsats og humanitær bistand, samt deltakelse i fredsbevarende operasjoner i FN-regi.

SV vil:

Nedrustning og våpeneksport

Norge er en av verdens ledende eksportører av våpenteknologi og ammunisjon. Dette gir Norge et særlig ansvar for å forbedre nasjonal kontroll av våpeneksport. Vi må lage et regelverk som sikrer at norske våpen aldri kan bli brukt i strid med folkeretten og menneskerettighetene.

Atomvåpen vil føre til en enorm humanitær katastrofe hvis de blir brukt igjen, enten det er resultat av en villet handling, en ulykke eller terror. SV vil fortsette å jobbe systematisk for målet om en atomvåpenfri verden. Et avgjørende middel for å oppnå dette er FN-traktaten som forbyr atomvåpen. En høy prioritet for SVs neste stortingsperiode vil være at Norge signerer og ratifiserer denne traktaten og bidrar til at flere land gjør det samme.

Våpenindustrien står overfor et skremmende teknologisk kvantesprang der vi snart vil utvikle autonome våpensystem – såkalte drapsroboter. Dette er våpen som i kritiske situasjoner kan velge ut og angripe mål uten meningsfull menneskelig kontroll. Internasjonalt jobbes det for et forbud mot slike våpen, og SV vil jobbe for et slikt forbud.

Internasjonal overvåkningsteknologi er også under kraftig utvikling. Nye overvåkningsteknologier, som ansiktsgjenkjenning og annen type biometrisk overvåkning utfordrer retten til privatliv og en rekke andre menneskerettigheter. Vi ser også at autoritære regimer bruker slik teknologi for å overvåke og forfølge menneskerettighetsforkjempere. SV mener at man dessuten bør føre eksportkontroll med overvåkningsteknologi.

SV vil:

Demokrati, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid

Både kampen mot miljøkrisa og koronapandemien viser hvor tett menneskeheten er knyttet sammen, og hvor sårbare vi er om vi ikke samarbeider. For å bekjempe både disse og framtidige globale kriser trengs globalt samarbeid og internasjonal solidaritet mer enn noen gang. SV skal være en tydelig forsvarer av slikt internasjonalt samarbeid.

FN

FN er den eneste verdensomspennende organisasjonen med universell legitimitet. Norge skal være en sterk støttespiller for FN, og en konstruktiv kritiker når det trengs. Det globale samarbeidet er ikke bedre enn det medlemslandene ønsker at det skal være.

SV vil:

Norges forhold til EU

SV vil forsvare norsk demokrati og nasjonal selvråderett. SV ønsker samtidig et sterkt og nært samarbeid med europeiske land som beskytter freden, sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle, ivaretar miljø og klima, og som bidrar til internasjonal fred og solidaritet. Vi mener at det europeiske samarbeidet skal være demokratisk. Alle beslutninger må tas så nært folk som mulig, og alle innbyggere må gis mulighet til å ha innflytelse over sin egen hverdag. EU er ikke et samarbeid mellom likeverdige stater, men en overstatlig økonomisk og politisk union, der stadig mer makt flyttes til overstatlige organ utenfor demokratisk kontroll. Derfor sier SV nei til norsk medlemskap i Den europeiske unionen (EU) og vil si opp EØS-avtalen.

SV mener at EØS-avtalen bør erstattes med en bred handels- og samarbeidsavtale med EU, som sikrer både gode handelsbetingelser og grunnleggende demokratisk påvirkning og kontroll.

Så lenge EØS-avtalen består, må reservasjonsretten tas aktivt i bruk av norske myndigheter. Særlig viktig er det å hindre at EU-domstolens mange kjennelser om avregulering av arbeidsmarkedet får effekt i Norge.

SV vil:

Nordisk samarbeid

Samarbeidet mellom landene i Norden har historisk vært tett, og de har mange ulike og felles utfordringer. Et mer integrert Norden kan være en fordel for regionen, og det gjør at Norden også kan styrke sin innflytelse som en progressiv kraft i verden. Ved å tenke helhetlig i Norden kan vi styrke det gode samarbeidet og binde regionen tettere sammen.

SV vil:

Demokrati og menneskerettigheter

Fordeling av økonomiske goder og fordeling av politisk makt henger nøye sammen. En rekke land i verden har de seneste årene gått i en autoritær retning. Dette er en utvikling som SV vil motarbeide.

SV vil at Norge skal være en tydelig stemme for bærekraftsmålene og menneskerettighetene i all internasjonal kontakt. Norske økonomiske interesser skal aldri stå i veien for kritikk av menneskerettighetsbrudd og støtte til kampen for demokrati.

Utenriks- og utviklingspolitikken skal støtte opp om levende demokratier og sterke sivilsamfunn. SV vil gi politisk og økonomisk støtte til fagbevegelser, demokratibevegelser og sosiale bevegelser. Skal den globale ulikheten snus, må vanlige folk og arbeidere få sterkere vern og rettigheter, og fagforeningsarbeid må styrkes. Utviklingspolitikken må også rette innsats inn mot diskriminerte og undertrykte samfunnsgrupper gjennom å sørge for at sivilsamfunnsstøtten er bred og inkluderende.

Det er uakseptabelt at selskap slipper unna å ta ansvar for å fremme menneskerettighetene. SV mener at Norge må få en menneskerettighetslov for næringslivet som holder norske selskap ansvarlige for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. SV vil også at det skal lages en ny internasjonal avtale om dette.

SV vil at Norge tar en lederrolle i å bekjempe okkupasjon og undertrykking, uansett hvor det forekommer i verden. SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og undertrykkelse, kurdernes rett til frihet og selvstyre og Vest-Saharas rett til en folkeavstemning om sitt eget lands uavhengighet.

SV vil:

Flyktning- og asylpolitikk

Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt samarbeid som møter de humanitære behovene, fremmer asylretten og motvirker de grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på flukt. Vi må støtte felleseuropeiske initiativ for å avlaste land som opplever høye ankomster av asylsøkere, og bidra til et solidarisk, forpliktende og permanent kvotesystem i Europa, som ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter.

Norge skal føre en solidarisk, rettferdig og raus asyl- og flyktningpolitikk som følger FNs anbefalinger. De som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av søknaden sin. Det skal ikke åpnes for å sende asylsøkere som har søkt om beskyttelse i Norge, til tredje land utenfor EU for behandling av asylsøknaden. De som ikke har krav på beskyttelse, skal returneres raskt, på en så verdig måte som mulig.

SV vil:

Barn på flukt

Vi har et særlig ansvar for å gi trygghet og gode rammer til barn på flukt. Søknader som involverer barn, må prioriteres. Barn som søker asyl alene, er en spesielt sårbar gruppe og har derfor et spesielt behov for beskyttelse og omsorg. SV mener at barnevernet bør ha ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere, for å sikre at alle barn får den omsorgen, tryggheten og barnefaglige oppfølgingen de har krav på. Barn kan aldri stilles til ansvar for foreldrenes handlinger. Barnets beste må gå foran innvandringspolitiske hensyn.

SV vil: