Kapittel 3: Demokrati, deltakelse og feminisme

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 21. juli 2021
Oppdatert: 21. juli 2021
Lesetid: ca. 36 min

Fellesskap gir frihet, og frie mennesker skaper gode fellesskap. Sterke fellesskap, der vi finner løsninger sammen, gir større rom for at enkeltmennesker kan leve frie liv. Et samfunn der alle kommer til orde og kan påvirke fellesskapet, tar også bedre avgjørelser. Innbyggere med selvrespekt og makt over egen hverdag møter andre medborgere med respekt og tar ansvar for fellesskapet. Deltakelse i fellesskapet og demokratiet er derfor en viktig del av det å være et fritt og selvstendig menneske. Kvinners mulighet til å bestemme over eget liv og egen kropp, et liv fritt for rasisme og diskriminering, og retten til å bli forstått og forstå på sitt eget språk er sentrale vilkår for å kunne delta i og påvirke samfunnet. SV vil ha et samfunn med plass til alle, der makt og muligheter er mer likt fordelt.

Folkestyre

Demokratiet vårt er kjempet fram av sterke folkebevegelser, men er i dag under press fra flere hold. Makt flyttes fra folkevalgte organ til lukkede styrerom, og internasjonale avtaler overstyrer og innskrenker demokratiets muligheter. Dette forsterkes når internasjonale avtaler prioriterer selskapsinteresser framfor samfunnsinteresser. Samtidig blir politikken profesjonalisert, og avstanden til folk flest øker. Lojalitetskrav ovenfra kveler ytringsfrihet og medbestemmelse i arbeidslivet, og overvåkning fra både stater og private aktører innskrenker folks handlefrihet. Mange opplever med rette at stemmen deres ikke teller. SV vil snu denne utviklingen. Vårt svar er mer deltakelse, mer demokrati og mer makt til folk flest. 

Mer demokrati

Folkestyret må videreutvikles for å sikre større deltakelse. Flere må få mulighet til å stemme ved valg, og folk må ha større muligheter til å påvirke hvilke saker som behandles politisk. Flere beslutninger må tas lokalt og på arenaer med folkelig involvering, som deltakende budsjettering.

SV vil:

Et fornyet lokaldemokrati

Tvangssammenslåing av kommuner og fylker har økt avstanden mellom innbyggere og beslutninger. Handlingsrommet til kommuner og fylkeskommuner utfordres. Både EØS-kontrollorganet ESA og kommersielle interesser varsler søksmål og mottiltak når lokale folkevalgte ønsker å ta styring i saker som lokalt eierskap, innkjøpskrav og organisering av oppdrag. Det demokratiske handlingsrommet må sikres og økes; det er folket, ikke pengemakta som skal styre. Fylkes- og kommuneøkonomien må styrkes for at lokale folkevalgte kan gjøre reelle valg og sikre gode tjenester.

SV vil:

Demokratisk styring av staten

Tilliten og effektiviteten til statlig forvaltning blir truet av oppsplitting, privatisering, målstyring og rettsliggjøring. Handlingsrommet for offentlig ansatte til å utøve profesjonelt skjønn blir stadig mindre. For mange opplever avmakt i møte med staten. Det trengs mer politisk styring, bedre sammenheng mellom ulike deler av statlig forvaltning og en mer desentralisert og tilgjengelig stat.

SV vil:

Arbeiderstyre og kooperativer

For å oppnå et mer rettferdig samfunn må vi arbeide for å fordele makt over økonomiske ressurser i samfunnet. Det betyr en demokratisk økonomi, der det tilrettelegges for flere arbeiderstyrte bedrifter og kooperativer. Felleseie i økonomien er et viktig redskap mot voksende forskjeller. Felleseie sikrer en sterkere økonomisk fordeling og påvirkning.

I Norge har vi lange tradisjoner med samvirker, kooperativer og andelslag, som innen landbruk, dagligvarehandel og borettslag. Arbeiderstyrte bedrifter sikrer mer demokratisk styring, sterkere eierskap til avgjørelsene som tas, og mindre risiko for utflagging.

SV vil:

Informasjon og data

Informasjon utgjør en stadig viktigere del av både økonomi og dagligliv. Ny teknologi gir oss enorme muligheter til å skape et bedre samfunn, med bedre velferd til folk og nye næringer. Men den kan også skade mennesker og samfunn om den ikke reguleres klokt. Data og digital infrastruktur er en stadig viktigere kilde til makt. Denne makta må ikke overlates til noen få privateide selskap, men må ligge hos hver og en av oss og forvaltes i fellesskap.

SV vil:

Personvern

Enkeltmennesket har en rett til å kontrollere sine personopplysninger og beskyttes mot urettmessig innhenting av informasjon. Det skal være sterke begrensninger på hvor lenge man kan lagre innsamlet informasjon, og hva den kan brukes til. Vi må verne om retten til privatliv og den frie tanken.

SV vil:

Distriktspolitikk og levende lokalsamfunn

SV vil ha levende lokalsamfunn i hele landet. Fylker og kommuner skal ha råd til gode tjenester der folk bor, og fungere som samfunnsutviklere og pådrivere for attraktive bomiljø og næringsutvikling. Vi trenger en aktiv distriktspolitikk som sikrer folketallsvekst i distriktene, og som gir bosetting og lokalt handlingsrom slik at vi kan ta hele landet i bruk.

SVs motsvar til sentralisering er nærhet. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. SV vil innføre en nærhetsreform slik at beslutninger og offentlige tjenester flyttes nærmere folk, og i større grad ta utgangspunkt i stedenes og regionenes ressurser og særegenheter. Folk og lokalmiljø både i byområder og distrikt må oppleve nærhet til beslutninger og tjenester.

Distriktene vil stå overfor store rekrutteringsutfordringer i årene framover og kan dermed risikere mangel på folk til å fylle viktige samfunnsfunksjoner. For å sikre at distriktene har tilgang til nødvendig kompetanse, er det avgjørende både med nok studieplasser for spesielt lærere og sykepleiere, samt desentralisert utdanning innenfor både offentlig og privat sektor, for å skape folketallsvekst i distriktene.

Sentralisering og fraflytting fra distrikta bidrar også til press på velferd, arealer og infrastruktur i byen. God bypolitikk og god distriktspolitikk forsterker derfor hverandre og utgjør et helt nødvendig samspill i arbeidet for å bekjempe ulikhet og miljøproblem.

Mange byer har noen særlige utfordringer, som stor ulikhet, stor andel lavinntektsfamilier, boligmangel, trangboddhet og luftforurensning. SV vil ha en byutvikling som reduserer ulikhet og gir like muligheter, åpnere byer og bedre miljø, uten unødvendig biltrafikk og helsefarlig luft.

Bygder og byer trenger både felles og ulike løsninger. Boligmangel er et tema som gjelder både by og bygd. Dette krever en offensiv boligpolitikk både i byene og i distriktene.

Kamp mot sentralisering og flytting fra landsbygda til byene tjener både by og land. En god distriktspolitikk og gode lokalsamfunn forutsetter aktive offentlige grep om næringsutvikling, transport og velferdstilbud. En god distriktspolitikk må ha virkemidler som er tilpasset behovet i ulike lokalsamfunn og regioner. Den må omfatte utforming av attraktive steder og bomiljø, klimatilpassing, næringsutvikling, offentlige tjenester, kulturtilbud, transport og infrastruktur.

SV vil:

Feminisme – frihet og likestilling

SV er et feministisk parti. Det betyr at vi kjemper for at kvinner og menn skal ha like muligheter, men at vi erkjenner at kvinner i dag undertrykkes både politisk, sosialt og økonomisk. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner, kvinner eier mindre og tjener mindre enn menn. Skal vi oppnå reell likestilling og stanse diskriminering av kvinner, må menn og kvinner ha like mye økonomisk makt. Kvinnefrigjøring er ikke mulig uten økonomisk selvstendighet og et godt utbygd velferdssamfunn. Kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen kropp er en grunnleggende menneskerett.

En viktig del av den feministiske kampen er kampen for alle menneskers frihet fra begrensende kjønnsroller, og SV vil kjempe mot all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. SV jobber for et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked og utdanningssystem.

Kjønn, kropp og seksualitet

Kvinner skal ha råderett over egen kropp, seksualitet og reproduksjon. For første gang på 40 år er retten til selvbestemt abort innskrenket i Norge.

Samfunnet har et ansvar for å sikre unge god og kunnskapsbasert seksualitetsundervising som bryter ned forestillinger om idealkropper og sikrer god informasjon om rettigheter og grensesetting.

SV vil:

Vold, overgrep og seksuell trakassering

Et liv uten vold er en menneskerett. Samfunnet har et ansvar for både å forebygge vold og overgrep, og vise oppmerksomhet overfor og gi tilbud til alle som blir utsatt for det. SV vil gjøre det lettere for barn og unge å varsle om vold og overgrep, og sikre at de blir lyttet til.

Menns vold mot kvinner er et globalt samfunns- og folkehelseproblem. Dette er kjønnsbasert vold og trakassering som er til hinder for kvinners rett til liv, helse, selvstendighet, utvikling og frihet. Volden kan være seksuell, fysisk, psykisk, strategisk (i krig/konflikt) og økonomisk. Tvangsekteskap, kjønnslemlesting og prostitusjon er vold mot kvinner. Det er behov for økt innsats mot vold.

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold avgrenser livet til mange mennesker som lever i Norge. Kampen modige mennesker tar for individuell frihet, er viktig. SV skal stå sammen med disse og fortsette kampen til alle er frie, uansett bakgrunn.

SV vil:

Kjønns- og seksualitetsmangfold

Alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil. SV vil kjempe mot all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt samfunn kan alle åpent leve ut identiteten, kjærligheten, seksualiteten og kjønnsuttrykkene sine.

SV vil:

Det offentlige likestillingsarbeidet

Det offentlige likestillingsarbeidet i Norge trenger en sterkere faglig basis, en tydelig prioritering og en helskaplig gjennomføring. Den organiserte kvinnebevegelsen og organisasjoner som jobber for mer likestilling, er viktige pådrivere for et mer likestilt Norge, og bør styrkes.

SV vil:

Et samfunn for alle

I et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter og rettigheter til å leve frie og selvstendige liv. Å bygge et samfunn for alle handler om likestilling og menneskerettigheter. Funksjonshemning oppstår først og fremst gjennom samfunnsskapte barrierer. SVs politikk skal bygge ned slike funksjonshemmende barrierer.

Alle med funksjonsvariasjon skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. Dette gjelder også familier som skal få eller får et barn med funksjonsvariasjon. All infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. SV vil ha et inkluderende arbeidsliv, tilpasset opplæring for barn og unge, og sikre at alle får den tilrettelegging, bistand, hjelpemidler og oppfølging de trenger for å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier.

SV vil:

Et mangfoldig samfunn

Norge har alltid vært et mangfoldig og flerkulturelt samfunn, og vil alltid fortsette å være det. Det er en styrke for fellesskapet at vi har ulike erfaringer og kunnskaper. Et samfunn uten diskriminering og rasisme er et bedre samfunn for alle.

Antirasisme

Alle skal ha like muligheter, uavhengig av hudfarge, etnisitet, religion og bakgrunn. Rasisme skaper mistillit mellom mennesker og bygger opp under skjevfordeling av makt og ressurser. Rasisme er en trussel mot et godt og trygt samfunn, og må bekjempes. Rasisme er et samfunnsproblem i Norge. Antirasisme handler ikke bare om holdningene til hver enkelt, antirasisme krever et helt samfunn som står opp mot urett.

SV vil:

Inkludering

Inkludering av innvandrere må starte fra dag én, med god norskopplæring og mulighet til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. SV vil kjempe mot en stadig økende tendens til mer midlertidig opphold og manglende respekt for retten til familieliv. Vi må tette gapet mellom hva arbeidslivet krever, og hva folk kan.

SV vil:

Urfolk og nasjonale minoriteter

Norge er tuftet på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samene er Norges urfolk, og Norge er forpliktet til å sørge for at det samiske folks rettigheter ivaretas. Å bevare og styrke samisk språk og samiske næringer er avgjørende for at samisk kultur og samfunn skal overleve.

SV vil bidra til at det samiske folk kan opprettholde og videreutvikle sine språk, sine kulturer og næringer. Det er viktig at samisk tamreindrift ikke mister viktige arealer gjennom storsamfunnets utbygging og naturinngrep. SV vil legge til rette for utvikling av kulturnæringer og kunnskaps- og teknologibaserte næringer i samiske områder, så framt disse ikke skader den bærekraftige utviklingen av tradisjonelle samiske næringer.

Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner – alle med langvarig tilhold i landet og med en særegen historie og kultur. Norske myndigheter må føre en mer aktiv politikk for å sikre at de nasjonale minoritetene får muligheter til å verne om og videreutvikle egen kultur og språk. Deres historie og situasjon skal representeres i skolen og andre institusjoner som bærer kulturarv.

SV vil:

Kultur og frivillighet

Kunst, idrett, frivillighet og kultur er nødvendig for samfunnet og den enkelte. Kultur fyller livet vårt med innhold og er sammen med den frie, redaktørstyrte pressen viktige grunnsteiner for demokratiet vårt. Det samme er åpenhet og meningsmangfold, med rom for ulike livssyn og religioner. SVs mål for kulturpolitikken er høy kvalitet, stort mangfold og tilgang for alle.

Kultur i hele landet

SV ønsker et nytt kulturløft. Alle skal kunne delta i et rikt og variert kulturliv. Kulturskolen, bibliotekene, fritidsklubbene og kulturfrivilligheten er grunnmuren i kulturlivet. Disse tilbudene skal være til stede i hele landet, og det skal være lav terskel for å delta, uavhengig av lommebok og bakgrunn. SVs nye kulturløft vil særlig bygge opp den kulturelle grunnmuren. Den kulturelle skolesekken skal tilby profesjonell kunst av høy kvalitet til elever i hele landet. Sammen med den kulturelle spaserstokken og bæremeisen gjør slike universelle tilbud at flere får ta del i et rikt og variert kulturliv gjennom hele livet.

SV vil:

Litteratur og mediemangfold

Litteratur utvikler språket og setter ord på livene våre. Vi vil styrke og hegne om folks leseglede, også i en digital tidsalder. Vi må legge til rette for å gi ut en bred og variert litteratur, samtidig som vi legger til rette for lesing og sikrer god distribusjon, og styrker det norske litteratursystemet. Ytringsfriheten og frie, redaktørstyrte medier er forutsetninger for et demokratisk samfunn. Som samfunn må vi tåle ytringer som utfordrer oss, samtidig som at beskyttelse mot hets, sjikane og rasisme trengs for at flere stemmer kan delta.

SV vil:

Kunstnerpolitikk

Et rikt og variert kunst- og kulturliv er avhengig av skaperne og utøverne av kunsten. Utøverne og skaperne skal kunne leve av kunsten uavhengig av klassebakgrunn.

SV vil:

Scenekunst, kulturarv og lyd og bilde

SV vil bygge kulturens infrastruktur videre gjennom å styrke de nasjonale og regionale institusjonenes økonomi, og løfte Kulturfondet for å styrke den frie scenekunsten og arrangørfeltet. Kulturarv skal bevares og formidles til nye generasjoner. SV vil styrke museene og legge til rette for mer mangfold i produksjon og visning av kunst. Gjennom film, tv og dataspill fortelles historier om oss selv og andre. SV vil satse på dataspill om både næring, idrett og kultur. Norge som et lite språkområde må ha en sterk politikk for norskprodusert innhold innen film, tv og dataspill.

SV vil:

Idrett og frivillighet

Uten frivilligheten stanser Norge. Når folk går sammen og finner løsninger på de utfordringene de ser i hverdagen, bygger det samfunnet nedenfra. Frivilligheten og idretten er en viktig del av ethvert lokalsamfunn i Norge, de gir tilhørighet, idrettsglede og utfordringer til folk i alle aldre. Idretten og frivilligheten må inkludere, den må være tilgjengelig, og den må ha gode rammevilkår. Det er for få gode anlegg i Norge, mange idrettslag og frivillige organisasjoner har for dårlig økonomi, og mange aktiviteter blir for dyre. Alle skal få tilbud om fritidsaktiviteter og idrettstilbud, uavhengig av økonomisk bakgrunn, klassetilhørighet og bosted.

SV vil:

Religion og livssyn

Alle mennesker har krav på reell religions- og meningsfrihet. Verken staten eller offentlige institusjoner bør ta stilling i tros- og livssynsspørsmål, men bidra til at alle innbyggere skal stå fritt til å velge livssyn og religiøs praksis. Religion eller livssyn representerer for mange en viktig del av livet.

Religionsfrihet innebærer også at ingen skal bli utsatt for religiøs kontroll og tvang. Den enkeltes religionsfrihet skal ikke krenke andres rettigheter. Den viktigste kampen for frigjøring skjer nedenfra, og SV støtter opp om feministiske, kvinnefrigjørende og skeive initiativ i alle tros- og livssynssamfunn.

En sekulær stat må legge rammene for et mangfoldig og livssynsåpent samfunn, der både religiøse og sekulære syn er nærværende og synlige i samfunnet og i samfunnsdebatten.

SV vil:

Justispolitikk og samfunnssikkerhet

Rettssystemet kan både undertrykke og frigjøre fra undertrykking. For at rettssystemet skal fungere, er det avgjørende at alle mennesker kjenner sine rettigheter, kan gjøre krav på dem, og har lik adgang til domstoler og andre organ med avgjørelsesmyndighet. SV ønsker et rettssystem som er nær folk, over hele landet, og som sikrer rettssikkerhet uavhengig av klassebakgrunn.

Store deler av rettsstatens institusjoner er underfinansiert, og hvor mye penger man har, kan avgjøre om rettigheter blir ivaretatt eller skjøvet til side. Når rettssikkerhet ikke er tilstrekkelig sikret, rammer det enkeltindividet og dets tillit til samfunn og stat, og det går ut over den totale rettssikkerheten i samfunnet. SV skal føre en justispolitikk som fremmer Grunnlovens kjerneverdier.

Rettssikkerhet

For å styrke rettssikkerheten må vi sikre at rettsstaten klarer å ivareta folks rettigheter. Vi må ha nye lavterskelveier inn i rettssystemet. Det er viktig med god kontroll av myndighetsutøvelsen. For å sikre at rettssystemet er i takt med samfunnsutviklingen, er det viktig med juridisk forskning og et sterkt internasjonalt juridisk samarbeid.

SV vil:

Politi

Politiet må styrkes for å ivareta tryggheten i Norge. I dag mangler politiet kapasitet og evne til å prioritere viktige deler av kriminalitetsbildet. Vi ønsker et taktskifte i etterforskningen av voldtekt, overgrep og vold i nære relasjoner, gjennom øremerkede ressurser og økt kapasitet i alle politidistrikt.

SV vil at politiet skal være der folk trenger dem, og ha fokus på forebyggende arbeid slik at de kan stoppe kriminaliteten før den finner sted. Politiet forvalter en stor tillit på vegne av samfunnet. For å sikre at befolkningen fortsatt har høy tillit, er det viktig med kontroll av maktutøvelsen.

SV vil:

Aktører i rettssystemet og domstolene

Rettssystemet er komplekst og voksende, og vanlige mennesker blir stadig mer avhengige av kompetansen til jurister og advokater for å forstå reglene og kunne navigere i systemet. For å sikre at samfunnets og befolkningens interesser ivaretas til enhver tid, må aktørene i rettssystemet alltid settes under et kritisk søkelys.

Domstolene sikrer grunnleggende rettssikkerhet i samfunnet. De siste årene har domstolene hatt for lav kapasitet og blitt en flaskehals som følge av regjeringens kutt. Vi skal sørge for faglig sterke domstoler over hele landet og sikre folk retten til å få saken sin prøvd innen rimelig tid.

SV vil:

Kriminalomsorg

Målet med kriminalomsorgen er å rehabilitere og ivareta folks rettssikkerhet og trygghet. De siste årene har fengslene fått kraftige budsjettkutt av regjeringen. Dette skader kriminalomsorgen, svekker rehabiliteringen av innsatte og forverrer arbeidsforholdene til ansatte. Det har blitt flere voldsepisoder, mer innlåsing og isolasjon, og dårligere tilbud til de innsatte. Ingen fødes kriminelle. Rehabilitering er svært viktig for å forhindre ny kriminalitet.

SV vil:

Kriminalitetspolitikk

Å forhindre kriminalitet handler om å ha et samfunn som er trygt for alle, om trygge og gode lokalmiljø og oppvekstsvilkår, og om å sikre at kriminalitet ikke får prege eller ødelegge hverdagen til folk. Det å forhindre kriminalitet handler også om å sørge for like muligheter og framtid for folk som faller utenfor. Det skal være et samsvar mellom hvilken alvorlighetsgrad konsekvensene av kriminelle handlinger har for enkeltmennesker og samfunnet, og hvilke ressurser som bevilges for å forebygge, straffe og bekjempe ulike former for kriminalitet. For å rette opp skjevheter og feilprioriteringer i kriminalitetspolitikken trengs det en feministisk og klassebevisst justispolitikk. SV ønsker en justispolitikk som virker sosialt utjevnende, styrker rettssikkerheten til folk og bryter opp urettferdige strukturer.

SV vil:

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet handler om å verne samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og som setter liv og helse i fare. Det kan dreie seg om matvaresikkerhet, vann- og energiforsyning, beredskap mot klimaendringer og naturkatastrofer, epidemier, dataangrep og terrorangrep. Både lokale og sentrale myndigheter med ansvar for samfunnssikkerhet må ha nok og riktige ressurser og være godt samordnet.

Et samfunn med korte avstander mellom innbyggere og styresmakter, og der folk er informert og tar ansvar for seg selv og andre, har gode forutsetninger for å forebygge og takle ulike typer kriser. I tillegg til sivile og militære ressurser gjør frivillige i ulike organisasjoner en viktig innsats i beredskapen. Dette er en viktig del av folks deltakelse i lokalsamfunn, og det gir oss en ekstra beredskapsressurs som engasjerer og bygger fellesskap og tillit.

SV vil: