Kapittel 2: Arbeidsliv, velferd og fordeling

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 21. juli 2021
Oppdatert: 21. juli 2021
Lesetid: ca. 45 min

Arbeidsliv

Et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger, faglige rettigheter og tariffavtaler er avgjørende for å utjevne maktforholdene i arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk. SVs mål er arbeid til alle. Vi jobber for full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et arbeidsliv med rettigheter og makt til lønnsarbeidere. Usikre og midlertidige ansettelser er blitt vanlig i deler av arbeidslivet. Mange blir tilknyttet arbeidslivet på måter som ikke gir de rettighetene og det vernet som fast ansettelse gir, og mange jobber i yrker der lønna ikke er til å leve av. Dette bidrar til økte forskjeller i makt og rikdom, og til økende fattigdom.

Den norske modellen, i form av trepartssamarbeidet mellom arbeiderne, arbeidsgiverne og staten, er truet, blant annet gjennom svekkelse av arbeidstakerorganisasjonene i deler av arbeidslivet. Useriøse aktører bidrar til at svart arbeid kan vokse fram. Trepartssamarbeidet og det kollektive avtalesystemet må styrkes og videreutvikles.

Norge har høy sysselsetting blant kvinner, men samtidig er kvinner, særlig de med kort utdanning, overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Fremdeles er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt. Dette bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller mellom kjønnene.

EØS-avtalen utfordrer i mange tilfeller våre krav til et mer rettferdig arbeidsliv. SV vil ikke akseptere at EØS-avtalen blokkerer for nødvendige tiltak for å beskytte og videreutvikle arbeidstakernes rettigheter og den norske arbeidslivsmodellen, i lover, tariffavtaler og ILO-konvensjoner. SV vil fjerne forrangsbestemmelsen i den norske EØS-loven og arbeide for at ILOs kjernekonvensjoner har forrang foran EØS-regler. Reservasjonsretten skal brukes aktivt mot EU-direktiver som svekker opparbeidede faglige rettigheter eller står i veien for at disse rettene blir utvidet.

Trygge og faste stillinger

Uten fast jobb er det vanskeligere å planlegge framtida og få seg bolig. Og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben. Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste og hele stillinger for å sikre forutsigbarhet og mulighet til å leve trygge og gode liv.

SV vil:

Lønnsutvikling og arbeidsvilkår

Blant de lavest lønnede har lønnsutviklingen stagnert. Lønnsulikheten øker, og utjevningen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn går for sakte. SV vil jobbe for lønnsløft i kvinnedominerte yrker. Vi vil styrke tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge og anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere, og vi vil jobbe for utjevning av lønnsforskjeller. EØS setter norske lønns- og arbeidsvilkår under press. Dette gjelder ikke minst innen bygg- og anleggsbransjen og i transportbransjen.

SV vil:

Arbeidermakt og medbestemmelse

Gjennom å legge til rette for at flere organiserer seg i fagforeninger, og god lovregulering, vil SV påvirke maktforholdene i arbeidslivet i arbeidstakernes favør.

SV vil:

Arbeidsmiljø og arbeidstid 

Normalarbeidsdagen og ansattes innflytelse over eget arbeidsmiljø utfordres fra mange hold. Et godt arbeidsmiljø er nøkkelen til et arbeidsliv med plass til alle. Det er viktig at vi sikrer et klart skille mellom jobb og fritid gjennom å forsvare normalarbeidsdagen. Lovverket må sikre alle et helsefremmende arbeidsliv. I 2015 svekket Solberg-regjeringen arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser på vesentlige punkter. SV vil styrke loven tilsvarende.

SV vil:

Inkludering i arbeidslivet

SV jobber for et arbeidsliv for alle. I dag opplever mange at det ikke er rom for dem i arbeidslivet. Vi kan ikke akseptere at det finnes så mange ledige hender med arbeidslyst, samtidig som vi har mange uløste oppgaver.

Tiltak gjennom NAV som skal lede til arbeid, må kvalitetssikres og være reelt individtilpasset. Da vil flere kunne få arbeid. Det må rettes en særlig innsats mot unge, personer med funksjonsnedsettelser, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Kjennskap til og samarbeid med næringslivet er viktig for å sikre folk arbeid.

SV vil:

Velferd og fordeling

Fellesskapsløsninger er en fornuftig, rettferdig og effektiv måte å organisere tjenester på. Sterke fellesskap reduserer forskjeller og bidrar til bedre samfunn og levekår for den enkelte. Velferdstjenester skal dekke grunnleggende behov og være tilgjengelige der folk bor. Derfor må vi ta tilbake tjenester og oppgaver som er konkurranseutsatt og privatisert, og sikre demokratisk styring til flertallets beste. At oppgaver løses av det offentlige og finansieres av fellesskapet, er en viktig forutsetning for å kunne sikre velferd uten profitt og at velferdstjenestene organiseres med mål om tid og tillit framfor markedstenkning. I kommende stortingsperiode vil SV prioritere å reversere usosiale kutt og bygge ut velferden gjennom gratis SFO/AKS og utbygging av offentlig tannhelsetjeneste, kombinert med at tannhelse blir en del av folketrygda. SV vil slik sikre at også folk utenfor arbeidslivet har ei inntekt til å leve av. Velferdsstaten må være sterk og forutsigbar, samtidig som den stadig må utvikles for å imøtekomme folks behov. Folketrygdens ytelser må opp på et nivå som gjør det mulig å leve et fullverdig liv.

Profittfri velferd

Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder. Derfor må alle muligheter for å ta profitt ut av velferd stoppes. Når velferden privatiseres eller gjøres om til et marked, pulveriseres ansvaret, det blir vanskeligere for demokratiet å styre tjenestene, og penger flyttes fra fellesskapet til private lommer. Når private skal tjene penger på velferd, går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon for de ansatte. Mange av de ansatte i velferdstjenestene har i utgangspunktet lave lønninger og ugunstige arbeidstider, og samfunnet må sørge for at de verdsettes mer, ikke mindre. Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge.

SV vil:

Tillit og medbestemmelse

Velferdsstaten skal sørge for frihet og trygghet for hver enkelt av oss. Derfor må offentlig sektor organiseres på en måte som setter folk og faglighet først. Folk skal oppleve tillit og ha selvbestemmelse og medvirkning i møte med velferdstjenestene. Kommersialisering og stadig flere kontroll- og styringssystem i velferdstjenestene har bidratt til rigide arbeidsmåter, overvåking og rapportering, og svekket både tillit og medbestemmelse. For å fremme faglighet og gode møter mellom ansatte og folk trengs en gjennomgripende tillitsreform i hele offentlig sektor, der målet er kvalitet for innbyggere og samfunn, sammenhengende tjenester og helsebringende arbeidsliv.

Styring av offentlig sektor skal bygges på nærhet til folk, respekt for fagfolk, aktiv medbestemmelse for ansatte og innbyggere. Det offentlige skal være en god standard i arbeidslivet. Medbestemmelsesordninger er et sentralt verktøy for å sikre samarbeid mellom ledelse og ansatte, de bidrar til at de ansattes kompetanse legges til grunn i styring og organisering av arbeidet. Bruk av tariffavtaler og hovedavtale, med tilleggsavtaler der det er hensiktsmessig, gir sammen med stedlig ledelse et godt grunnlag for en tillitsreform.

En tillitsreform må innebære reell medbestemmelse for innbyggere og ansatte på det enkelte tjenestested gjennom godt partssamarbeid. Det er behov for kompetanseheving for både ledere og tillitsvalgte i offentlig sektor om en tillitsreform skal lykkes.

SV vil:

Økonomisk trygghet

Arbeid gir økonomisk trygghet. Derfor må folk som blir syke, permitteres eller mister jobben, sikres inntekt og raskere helsehjelp. NAV må være tilgjengelig for folk som har behov for bistand. Det er positivt at det digitale NAV blir godt utbygd for dem som kan nyttiggjøre seg av det, men det kan ikke erstatte hjelp og veiledning fra ansatte for dem som trenger det. Folk som mister arbeid og helse, må sikres anstendig inntekt. SV ønsker å heve inntekta for arbeidsløse med lav lønn og sørge for et nivå på økonomisk sosialhjelp som det er mulig å leve av. Dårlig råd gir dårligere helse og øker avstanden til arbeidslivet.

SV vil:

Eldre

Eldre mennesker skal ha det godt i Norge, men store variasjoner i levevilkår, alder og helse innebærer store utfordringer for utjevningspolitikk. SV vil ta tak i dette. For at eldre skal få bo i eget hjem og mestre hverdagen selv så lenge som mulig, trengs tilrettelagte boliger, transportmuligheter og gode offentlige hjemmetjenester. Alle bør få reell innflytelse på hvilke tjenester de skal få. Trygg økonomi når vi blir eldre, syke eller alene, er viktig for livskvalitet og muligheten til gode og deltakende liv i alle livets faser.

For å styrke eldres muligheter for et godt liv uten isolasjon må flere sektorer samarbeide om blant annet å videreutvikle eldresentrene, gi tilgang til eldrevennlig kollektivtransport, bistand til innkjøp, tilgang til kulturelle aktiviteter, tilgang og kompetanse til digitale hjelpemidler og kommunikasjonssystem. Det er nødvendig med en helhetlig politikk for helse, tannhelse, kosthold og medisinering, samt tiltak mot vold.

SV vil:

Pensjon

Folketrygden er den sentrale grunnmuren i pensjonssystemet. Den skal gi en god grunnsikring for alle. De som er yrkesaktive i hele eller deler av livet, skal i tillegg tjene opp rettigheter både i folketrygden og tjenestepensjoner.

Pensjonssystemet må utvikles slik at det ivaretar de økonomiske behovene på tvers av yrkesgrupper og generasjoner. SV vil videreutvikle både folketrygden og de kollektive tjenestepensjonene slik at de til sammen ivaretar det økonomiske behovet for kommende generasjoner, uten at de trenger individuelle pensjonsordninger.

SV har bidratt til å sikre et anstendighetsløft for pensjonistene, ved å sikre nye reguleringsprinsipp, kompensasjon for tapt kjøpekraft, et løft for minstepensjonister, og innføring av pensjon fra første krone.

SV vil:

Bolig

Det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. Boligmarkedet er i dag først og fremst markedsregulert med få sosiale reguleringer. Kombinert med gunstige skattefordeler har bolig og eiendom blitt et viktig investerings- og spekulasjonsobjekt. Samtidig har økte boligpriser gjort at mange ikke har råd til egen bolig, mens andre har tatt opp boliglån som gjør privatøkonomien sårbar for endringer. Også på mindre plasser kan det være vanskelig å finne bolig. Husbanken og kommunene må sammen ta ansvar for å sikre tilstrekkelig boligbygging også i distriktene.

SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon. SV skal gå i front for en langsiktig politikk for opprettelsen av en tredje ikke-kommersiell boligsektor, med boliger utenom dem som selges på det ordinære markedet. Dette kan gjøres gjennom å opprette ordninger for ikke-kommersielle boligbyggelag og sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet.

Det offentlige må ta ansvar for at det bygges flere boliger som dekker de reelle boligbehovene. For å få slutt på for høye leiepriser i byene er det behov for å innføre en makspris på husleie og skape tryggere forhold for dem som leier.

SV vil:

Skatt

Den økonomiske politikken skal redusere de økonomiske forskjellene, redusere klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalen og sørge for full sysselsetting.

Skatt finansierer velferd og fellesgoder og er nødvendig for å utjevne forskjeller og sikre ressurser til fellesskapet. Med klimaomstilling, uløste oppgaver i velferden og en aldrende befolkning trenger vi i framtida også økte skatteinntekter. Et rettferdig og progressivt skattesystem er, sammen med en koordinert lønnsdannelse, en sterk fagbevegelse og en omfordelende velferdsstat, det viktigste virkemiddelet for å nå målene om små forskjeller og velferd for alle.

Det må koste mer å forurense. Miljøavgifter må fungere sammen med et omfordelende skattesystem, slik at det lønner seg å velge miljøvennlige løsninger, samtidig som folk med lave og vanlige inntekter kommer ut i pluss.

For hvert år som går, mister fellesskapet enorme summer i tapte skatteinntekter fordi multinasjonale selskap og personer med store formuer benytter seg av skatteparadiser og kompliserte selskapsstrukturer for å redusere skatteregningen. Skatteparadisene truer velferdsstaten og tilrettelegger for de verste kriminelle, som kan skjule sine formuer og transaksjoner. Skyggeøkonomien må bekjempes.

SV vil:

Oppvekst og kunnskap

Alle, uavhengig av bakgrunn, skal få mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom hele livet. Teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter skal verdsettes like høyt. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnehage og skole legger et viktig grunnlag for et godt liv, utdanning og aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv. Barnehage og skole er møteplasser for barn og ungdom med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Den offentlige fellesskolen gir oss like muligheter. SV vil derfor styrke fellesskolen. Foreldres og fellesskapets penger skal i sin helhet komme barna til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere. Alle barn skal ha mulighet til å delta på skolefritidsordning, og SV vil gjøre SFO gratis. SV vil sikre et tilgjengelig og fleksibelt utdanningstilbud med høy kvalitet, et mangfold av fagskoler, høgskoler og universitet i nærheten av der folk bor, og fri forskning som bidrar med kunnskap til et bedre samfunn. Miljø- og klimaendringer krever satsing på utdanning. Skole og barnehage skal ruste barn og unge til å forstå og bidra til å løse miljø- og klimautfordringene.

Barnevern

Barnevernet trenger flere ansatte for å kunne se og hjelpe hvert enkelt barn på en god nok måte. Derfor jobber SV for et nytt barnevernsløft i den kommunale barnevernstjenesten. Barnets beste skal alltid være viktigst, og barn må få økt medvirkning i barnevernet. Fellesskapets penger til barnevernet skal gå til å hjelpe barn, ikke til å bygge private formuer.

SV vil:

Barnehage

Barnehagene skal ivareta barns behov for omsorg, lek, danning og læring, gi barn like muligheter og utjevne sosiale forskjeller i barnas nærmiljø. SV vil styrke kvaliteten i barnehagen og øke antall ansatte. Vi må sørge for at alle barn blir sett og får omsorg av ansatte de kjenner. Ingen skal drive butikk på våre barn. Hver krone til barnehagene skal gi kvalitet til det pedagogiske tilbudet og gode vilkår for de ansatte.

SV vil:

Grunnskolen

SV vil ha en inkluderende fellesskole som skal sikre at alle barn og unge får et godt opplæringstilbud. SV ønsker en praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen. Et barn forberedes ikke på framtida gjennom å kunne ramse opp flest mulig innlærte svar på kortest mulig tid. Dybdelæring gir elevene varig kunnskap og sørger for mer læring. Skolen skal ha plass til kreativitet og kultur, og dyrke nysgjerrighet og gleden over å lære og å mestre. En mer praktisk skole krever nye undervisningsformer og nye arbeidsmåter. Dette forutsetter aktive elever, tettere kollegialt lærersamarbeid og synlige ledere. Det må settes av nok tid i skolen slik at det blir rom for aktiv læring, mer praktiske fag og øving som alle barn kan få utbytte av. De siste årene har vi sett en økt teoretisering av skolen, der barn måles med standardiserte prøver. Skolen må dyrke fram et større mangfold av ferdigheter. Praktisk læring og kunnskap nedvurderes. Det er viktig med mer praktisk læring i alle fag, i tillegg til at praktiske og estetiske fag får bedre vilkår. SV vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO. Gratis SFO skal sikre et fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldres inntekt og bakgrunn. SFO må få økte ressurser og flere ansatte.

SV vil:

Videregående opplæring

SV vil arbeide for en videregående opplæring med høy kvalitet hvor flest mulig oppnår fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse. SV vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle elever som skal ut i lære, sikres læreplass. Ungdom tar et viktig valg når de velger videregående opplæring, og SV vil bruke mer ressurser på god rådgivning, oppfølging av elever og bedre muligheten til å ta eksamener som mangler for å få studiekompetanse. Det må tas høyde for at mange elever trenger litt ekstra tid på å fullføre sitt løp, og det må finnes flere veier til fagbrev.

SV vil:

Ansatte i barnehage og skole

For at barn i barnehagen skal utvikle seg og være trygge, trengs kompetente voksne med gode forutsetninger til å kunne ivareta barnas behov. Elever må ha et sterkt lag og tilstrekkelige fagpersoner rundt seg for å lykkes i skolen. SV vil styrke barnehagelærernes og lærernes metodeansvar og sørge for at de har tid til å følge opp barna og elevene og utvikle det pedagogiske arbeidet. En viktig forutsetning for dette er flere spesialpedagoger, assistenter og barne- og ungdomsarbeidere.

SV vil:

Folkehøgskolene

På folkehøgskolen er det verken karakterer, pensum eller eksamen. Det gir ungdom mulighet til å både utfordre seg selv og bruke et år på å prøve ut fag i praksis. SV ønsker å styrke folkehøgskolenes posisjon som et viktig supplement til annen skole og utdanning.

SV vil:

Universitet, høgskoler og forskning

SV ønsker en mangfoldig og desentralisert universitets- og høgskolesektor i hele Norge. Universitet og høgskole skal være gratis. SV vil øke studiestøtten, bygge flere studentboliger og styrke studentbarnehagene. Universitets- og høgskolesektoren skal utdanne studenter, produsere ny innsikt og forståelse og være et korrektiv i samfunnsdebatten. Det er positivt om akademisk forskning også bidrar til verdiskapning i næringslivet. De store spørsmålene og utfordringene i vår tid avhenger av ny vitenskapelig innsikt og nye løsninger. SV vil ha faglig sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner med gode rammebetingelser for både ansatte og studenter. Universitet, høgskoler og forskningsinstitutt må gis økte basisbevilgninger, handlingsrom og tillit. Sektoren må både ivareta forskningsoppdraget og profesjonsutdanningene som før var tillagt høgskolene. SV vil stoppe videre sentralisering og heller styrke og bevare høgskolene og høgskoleoppdraget i de nye sammenslåtte enhetene. SV ønsker at sammenslåtte høgskoler skal få muligheter til å bli selvstendige igjen dersom det er ønskelig.

SV vil:

Fagskolene

Fagskoleutdanningen er en viktig del av utdanningssystemet som utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse. Ut fra behovet er det i dag for få som tar denne utdanningen. SV vil styrke de offentlige fagskolene og videreutvikle fagskolens egenart ved å sikre god og forutsigbar finansiering, styrke studentenes rettigheter og ivareta nært samarbeid med arbeidslivet.

SV vil:

Etter- og videreutdanning

Arbeidslivet endres. Automatisering og digitalisering gjør det særlig viktig å legge til rette for at folk som er i arbeid, kan få ny og oppdatert kompetanse. Dette gjelder spesielt for grupper av arbeidstakere hvor egen arbeidsplass ikke oppleves som en god arena for læring.

SV går inn for at partene i arbeidslivet og staten innfører rett til etterutdanning for alle arbeidstakere i Norge. Etterutdanning bør finansieres gjennom offentlige midler og gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet.

SV vil:

IKT i opplæring

SV ønsker en balansert, kunnskapsbasert og tilrettelagt bruk av digitale læremidler i utdanningsløpet. Globale IT-selskap skal ikke styre innhold og bruk av læringsplattformer og læremidler. Staten må fastsette overordnede kvalitetskrav knyttet til datasikkerhet, infrastruktur og språklig mangfold på området. SV ønsker derfor å støtte nasjonal utvikling av tilpassede læremidler.

SV vil:

Helse og omsorg

Norge har et av verdens aller beste helsevesen, og det skal vi ta vare på og forbedre. Tillit, kvalitet og tilgjengelighet er grunnbjelken i et godt helsevesen – tillit til at du får den beste behandlingen for deg, uavhengig av økonomi og bolig, og uavhengig av kommersielle krefter og byråkratiske system. SV vil sikre en helsetjeneste der innbyggerne, pasientene og deres pårørende blir inkludert og får være med på å påvirke egen behandling og helsetjeneste. Helsevesenet skal styres politisk, på grunnlag av helsefaglige råd. Vi trenger en helhetlig og faglig sterk helsetjeneste som er nær der folk bor.

Folkehelse og likeverdig helsetilbud

SV kjemper for et likeverdig helsevesen der bakgrunnen din ikke skal ha betydning for kvaliteten på helsetjenestene. God helse er et klassespørsmål. De med lavest inntekt og utdanning har lavere forventet levealder og færre muligheter for gode livsvilkår. SV vil kjempe mot de urettferdige helseforskjellene og legge til rette for likeverdige tilbud.

Kroniske sykdommer, psykiske lidelser, livsstilssykdommer, samt vold mot kvinner og barn er store folkehelseutfordringer. God folkehelse er avhengig av at det er enklere å være fysisk aktiv og spise sunt, av at vi kan leve liv uten vold, og av at vi har inkluderende og kortreiste lokalsamfunn uten forurensning. SV vil bruke mer penger på folkehelsearbeid, forebygging og behandling.

SV vil:

Helsetjeneste nær deg

Det skal være enkelt å få den helsehjelpen du trenger. Det må være nok helsepersonell på jobb, med nødvendig utdanning. Tilbudet må tilpasses behovene til den enkelte, og det må etableres gode teknologiske løsninger for informasjon og dialog. Pasienter skal ikke være kasteballer mellom ulike institusjoner eller nivå. Et helhetlig tilbud der tjenestene ikke stykkes opp i stadig mindre enheter, gjør kommunen i stand til å tilby bedre tjenester.

SV vil:

Kvinnehelse

Forskning har vist store kjønnsforskjeller når det gjelder sykdommer som kreft, psykiske lidelser og kroniske sykdommer. Visse sykdommer rammer kvinner mer enn menn, og disse sykdommene blir det forsket for lite på. Samtidig har kvinner ofte andre symptomer på sykdommer som rammer begge kjønn, som for eksempel hjerteinfarkt, men dette vet vi for lite om. Derfor trenger vi mer kunnskap om kvinnehelse.

Å føde kan føre med seg risiko både for mor og barn. Vi må ha jordmødre nær der folk bor, og helsehjelp tilgjengelig for dem som trenger det, fra de blir gravide og ut barseltida.

Tilgang til prevensjon og lovlig, trygg abort, gode ordninger for svangerskap, fødsel og barsel er viktig for kvinners helse.

SV vil:

Sykehus

Alle skal vi være trygge på at vi får helsehjelp om vi blir syke eller skadde. SV vil ha gode fagmiljø på alle sykehus og akuttfunksjoner over hele landet. Noen tilbud er det få av i landet fordi de er svært krevende og spesialiserte, men faglig nødvendig spesialisering trenger ikke medføre sentralisering. SV vil ha styrket folkevalgt kontroll, bedre lokal styring, mindre sykehusenheter og færre ledernivå, og mindre marked. Når stadig flere skal få behandling hjemme, blir ambulansetjenesten enda viktigere. Bedre beredskap og en styrket ambulansetjeneste er avgjørende for å sikre folks helse og trygghet i hele landet.

SV vil:

Bemanning

Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise i helsetjenesten. Vi kan om få år mangle mange tusen helsearbeidere dersom vi ikke tar grep nå. Særlig alvorlig er dette i distriktene. Det må være mer attraktivt å forbli i jobben som helsepersonell, og vi må legge til rette for å utdanne langt flere.

SV vil:

Digital helsetjeneste

God kvalitet og pasientsikkerhet krever at helsepersonell har rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige helseopplysninger uavhengig av hvor pasienten blir syk eller tidligere har blitt behandlet. Dagens IKT-system i helse- og omsorgssektoren støtter ikke godt nok opp under behovet for effektiv samhandling mellom sykehus, fastleger og kommuner, og begrenser god utnyttelse av sektorens ressurser. Tungvinte og mangelfulle arbeidsverktøy gir dobbeltarbeid og bidrar ikke til god utnyttelse av kompetanse. Det er nødvendig å ta i bruk nasjonale fellesløsninger som kan støtte helhetlige pasientforløp og samhandling på tvers av virksomheter og tjenestenivå. SV støtter visjonen om «én innbygger – én journal».

SV vil:

Beredskap, legemiddel og medisinsk utstyr

Helseberedskapen i Norge er ikke god nok. I flere år har mangelen på viktige legemidler økt, og covid-19 viste med tydelighet at vi ikke produserer og lagrer nok medisinsk utstyr selv. Vi må bygge opp nasjonale lager og produksjon av legemidler og medisinsk utstyr for å sikre befolkningen.

SV vil:

Tannhelse

I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. Det er behov for å tette hullet i velferdsstaten og utvide velferden med en tannhelsereform som skal sørge for at flere kan få behandling i offentlig regi, og at tannhelse blir en del av folketrygden. Det vil ta flere år å innføre en slik reform. I påvente av at tannhelsereformen er ferdig, vil SV innføre et tak på kostnader ved nødvendig tannhelsebehandling.

SV vil:

Psykisk helse og rus

Mange opplever psykiske problem i løpet av livet. SV vil at helsetilbudet for dem med psykiske lidelser skal være raskt tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet og helsetilbudet ellers. Innsatsen for personer med rusproblem må styrkes. Folk skal få hjelp, ikke straff. Arbeid, utdanning eller annen meningsfylt aktivitet og en god bosituasjon kan i seg selv være god behandling. Mange vil likevel leve resten av livet med psykiske problem eller rusutfordringer. SV vil legge til rette for at alle skal kunne leve best mulige liv med de utfordringene de har.

SV vil: