Innledning: Et samfunn for de mange – ikke for de få

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 21. juli 2021
Oppdatert: 21. juli 2021
Lesetid: ca. 2 min

Sjelden har så mye stått på spill. Vår tid krever kraftfull handling. Det er nå vi må løse de store miljøproblemene og den store ulikhetskrisa. Det er nå vi skal avgjøre hvordan vår felles framtid skal se ut. Sammen skal vi løse klimakrisa, ta vare på naturen, jevne ut forskjellene i makt og rikdom og skape en fredeligere verden.

Internasjonale kriser påvirker også Norge. I årene som kommer må vi både håndtere disse og starte omstillinga av samfunnet fra oljeavhengighet til et mangfold av næringer. I kampen mot ei hardhendt sentralisering som flytter makt og muligheter ut av våre lokalsamfunn, er svaret mer nærhet og mer demokrati. Vi må bli mer uavhengig av stormaktene og USA.

Når forskjellene øker, får de aller rikeste mer makt. Pengeseddelen utfordrer stemmeseddelen. Ei slik utvikling skaper både sinne og avmakt. Når folk opplever at hverdagen blir vanskeligere, framtida usikker og at samfunnet ikke lenger har plass til dem, gir det rom til politiske krefter som har som eneste svar å splitte folk etter kulturelle og religiøse skillelinjer, og å peke ut syndebukker blant de menneskene som har minst makt og rikdom.

Det finnes alternativ. I en rekke land er den demokratiske sosialismen en politisk maktfaktor, med potensial til å mobilisere millioner av mennesker for fred, sosial rettferdighet, kvinnefrigjøring og vern av vårt felles livsgrunnlag. Vi ser en framvekst av sterke feministiske stemmer, antirasistisk oppvåkning og en mer slagkraftig miljøbevegelse over hele verden.

Det er dette SV representerer i Norge. Vi står for en politikk for de mange, ikke for de få. Vi er det rødgrønne folkepartiet som kjemper for miljø og rettferdig fordeling. Krisene kan ikke løses hver for seg. De henger sammen og må løses sammen. Vi tror heller ikke at de kan løses uten et sterkt folkelig engasjement langt utover det som skjer på Stortinget.

SV møter krisene med en offensiv plan for en rettferdig løsning på klimakrisa, med bedre fordeling og arbeid til alle. Et organisert arbeidsliv med faste ansettelser, hele stillinger, medbestemmelse og mer makt til tillitsvalgte gir bedre faglighet og forutsigbarhet. Vi trygges gjennom sterke fellesskap og velferd. Derfor må vi bygge ut velferden og reversere høyresidas usosiale kutt og privatisering av offentlige tjenester. Velferd skal tjene mennesker, ikke markeder. Derfor må vi ha en profittfri velferd som møter menneskers behov, med offentlige tjenester der ansatte har tid og tillit til å gjøre jobben. For å få til dette er det nødvendig med en omfordelende økonomisk politikk, der vi yter etter evne og får etter behov.

Valgene vi tar nå, vil prege både Norge og verden i resten av menneskenes levetid. Vi trenger mer demokrati, ikke mindre. Vi trenger mer politisk styring og mindre frislipp til markedet. Vi trenger en ny politisk kurs om vi skal skape et samfunn til det beste for de fleste. Det er på tide at interessene og behovene til vanlige mennesker og naturens tålegrense kommer først. Det er på tide med mer sosialistisk politikk. For de mange – ikke for de få.