Sykehus

Alle skal være trygge på at vi får helsehjelp om vi blir syke eller skadde. SV vil ha gode fagmiljø på alle sykehus og akuttfunksjoner over heile landet. Noen tilbud er det få av i landet fordi de er svært krevende og spesialiserte, men faglig nødvendig spesialisering trenger ikke medføre sentralisering.

SV vil ha styrket folkevalgt kontroll, bedre lokal styring, mindre sykehusenheter og færre ledernivå, og mindre marked. Når stadig flere skal få behandling hjemme, blir gode ambulansetjenester enda viktigere. Bedre beredskap, større kapasitet og en styrket ambulansetjeneste er avgjørende for å sikre folks helse og trygghet i hele landet

SV vil