Sykehus

Alle skal være trygge på at vi får helsehjelp om vi blir syke eller skadde. SV vil ha gode fagmiljø på alle sykehus og akuttfunksjoner i hele landet. Vi trenger styrket folkevalgt kontroll, bedre lokal styring, mindre sykehusenheter og færre ledernivå, og mindre marked. Når stadig flere skal få behandling hjemme, blir gode ambulansetjenester enda viktigere. Bedre beredskap, større kapasitet og en styrket ambulansetjeneste er avgjørende for å sikre folks helse og trygghet i hele landet

Helseforetaksmodellen har ført til at vi styrer sykehusene som en bedrift som skal gå med overskudd. Vi må skille mellom drift og investering, og avvikle helseforetaksmodellen. Ansatte i sykehus besitter stor kompetanse og faglig integritet. De må få tilbake tillit til å ta faglige beslutninger. Sykehusene må sikres økonomisk, og vi må sikre at tjenester som føde-og barsel, psykiatri og geriatri ivaretas på en god måte. Koronapandemien synliggjorde behovet for bedre beredskap og langsiktig tankegang i helsevesenet.

SV vil sikre et sterkt offentlig helsevesen, og redusere den private andelen. Det kan ikke være slik at de med som bor sentralt, har god råd og enkle problemer har en bedre tilgang på hjelp enn andre. Da må vi styrke og utbedre det offentlige helsevesenet og sørge for at det er en attraktiv arbeidsplass. Det sikrer vi gjennom å tilby hele og faste stillinger, faglig utvikling og tillit til ansatte. Vi mangler helsepersonell i Norge i dag, og da er det særlig viktig at vi legger til rette for kompetanseutvikling, gode rekrutteringsrutinger og anstendige arbeidsforhold.

SV vil