Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig inntektssikring som kan mottas når man ikke har annen inntekt. Sosialhjelpen blir utbetalt av den kommunale delen i Nav, og nivået settes etter en individuell vurdering.

På mange måter er derfor sosialhjelp velferdsstatens siste sikkerhetsnett når det gjelder økonomisk velferd. Likevel er det flere og flere som ender opp med sosialhjelp som inntekt i Norge.

SV mener Nav bør ha en plikt til å gi god og tett oppfølging. Det er det veldig mange som ikke får i dag. Og ventetiden på oppfølging og gode tiltak er altfor lang.

Solberg-regjeringens innstramminger i ordningen med Arbeidsavklaringspenger (AAP) og kuttene i bostøtta førte til at veldig mange mennesker har blitt avhengig av sosialhjelp over tid. SV mener dette er en veldig alvorlig utvikling som fører syke folk ut i fattigdom. I budsjettforliket med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk SV gjennomslag for at personer som mottar AAP og som ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet får forlengelse, i tillegg til at det usosiale karensåret ble fjernet.

I 2021 var det 221 kommuner som ikke holdt barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det er viktig at barnetrygd, andre universelle ytelser og barns inntekt holdes utenfor beregningsgrunnlaget. I 2022 fikk SV etter mange års kamp gjennomslag for at barnetrygden skal holdes utenfor når kommunene beregner sosialhjelp. Tidligere ble barnetrygden avkortet for sosialhjelpsmottakere, men denne usosiale praksisen er i dag fjernet.

SV vil:

Emner