Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig inntektssikring som kan mottas når man ikke har annen inntekt. Sosialhjelpen blir utbetalt av den kommunale delen i Nav, og nivået settes etter en individuell vurdering. SV mener at det må innføres en statlig, forpliktende normering av økonomisk sosialhjelp som sikrer at alle kan leve på et akseptabelt forbruksnivå i tråd med referansebudsjettet.

På mange måter er sosialhjelp velferdsstatens siste sikkerhetsnett når det gjelder økonomisk velferd. Likevel er det flere og flere som ender opp med sosialhjelp som inntekt i Norge. SV mener Nav bør ha en plikt til å gi god og tett oppfølging. Det er det veldig mange som ikke får i dag. Og ventetiden på oppfølging og gode tiltak er altfor lang.

I 2021 var det 221 kommuner som ikke holdt barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det er viktig at barnetrygd, andre universelle ytelser og barns inntekt holdes utenfor beregningsgrunnlaget. I 2022 fikk SV etter mange års kamp gjennomslag for at barnetrygden skal holdes utenfor når kommunene beregner sosialhjelp. Tidligere ble barnetrygden avkortet for sosialhjelpsmottakere, men denne usosiale praksisen er i dag fjernet. I tillegg må sosialhjelpa dekke flere utgifter enn i dag, slik som internett, telefon og moderate utgifter til transport.

SV vil:

Emner