Sikkerhet og beredskap


Et samfunn med korte avstander mellom innbyggere og styresmakter, og der folk er informerte og tar ansvar for seg selv og andre, har gode forutsetninger for å forebygge og takle ulike typer kriser. I tillegg til sivile og militære ressurser, gjør frivillige i ulike organisasjoner en viktig innsats i beredskapen. Dette er en viktig del av folks deltakelse i lokalsamfunn, og det gir oss en ekstra beredskapsressurs som engasjerer og bygger fellesskap og tillit.

Samfunnssikkerhet handler om å verne samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. Det kan dreie seg om matvaresikkerhet, vann- og energiforsyning, beredskap mot klimaendringer og naturkatastrofer, epidemier, dataangrep og terrorangrep. Både lokale og sentrale myndigheter med ansvar for samfunnssikkerhet må ha nok og riktige ressurser og være godt samordnet.

SV vil:

• Styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
• Gi kommunene økte ressurser for å oppfylle krav som stilles til forebygging og beredskap.
• Videreutvikle og vedlikeholde beredskapen mot nasjonale hendelser, terror og organisert kriminalitet.
• Utvikle forsyningssikkerhet og beredskapslagring mer i tråd med «føre var»-prinsippet enn «i rette tid»-tenking på særlig sårbare områder, som mat, legemidler og medisinsk utstyr.
• Styrke Sivilforsvaret for å forbedre samfunnets generelle beredskap og sikre god håndtering av eksempelvis ekstremvær, terror, ulykker, pandemier og humanitære katastrofer og situasjoner.
• At frivillige beredskapsorganisasjoner skal ha gode vilkår.
• Videreutvikle det nordiske beredskapssamarbeidet.
• Etablering av ny og funksjonsriktig grensestasjon ved Schengengrensen med tilrettelagt areal for framtidige smittesituasjoner.