Profittfri barnehage

Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass er den største velferds- og utdanningsreformen i nyere tid, og den fikk SV gjennomført.

I dag eies 54 prosent av barnehagene av private. De finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere. Barnehageloven forutsetter at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skulle komme barna i barnehagen til gode. Likevel ser vi fra SSB at stadig flere av de private barnehagene blir kommersielle. Halvparten av barna som går i private barnehager går i barnehager eid av de fire største selskapene. Oppkjøp og salg av barnehager har blitt big-business. Dessverre har vi grunn til å tro at noen kommersielle selskap tar ut et skjult utbytte, for eksempel ved å gi skyhøye styrehonorar til seg selv, eller at ett selskap leier ut lokaler til et søsterselskap, som betaler leie over markedspris.

Økt profitt til eierne skapes også ved at man har flere barn per ansatt, lengre åpningstid uten flere ansatte, mindre bruk av faglært arbeidskraft, lav bemanning eller at man ikke setter inn vikar ved fravær. Lønns- og arbeidsvilkårene er ofte dårligere enn i kommunale barnehager.

Dette er en alvorlig trussel mot et godt og likeverdig barnehagetilbud, og rammer barna, foreldrene og de ansatte.

Barn som leker i barnehagen. Illustrasjon.

SV vil:

Emner