Profittfri barnehage

Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass er den største velferds- og utdanningsreformen i nyere tid, og den fikk SV gjennomført. Men intensjonen var aldri at kommersielle aktører skulle kunne tjene seg steinrike på velferdspenger som egentlig skulle gått til barnehagebarn. Nå har vi fått en uheldig utvikling hvor oppkjøp og salg av barnehager har blitt big-business. Dessverre har vi grunn til å tro at noen kommersielle selskap tar ut et skjult utbytte, for eksempel ved å gi skyhøye styrehonorar til seg selv, eller at ett selskap leier ut lokaler til et søsterselskap, som betaler leie over markedspris. Etter mange år med debatt om profitt i velferden, begynner endelig noe å skje. SV har brukt vår nøkkelrolle på Stortinget til å sette i gang med ryddejobben i velferden, før markedsrettingen, kommersen og millionærene har kommet for langt til å snu.

Økt profitt til eierne skapes blant annet ved at man har flere barn per ansatt, lengre åpningstid uten flere ansatte, mindre bruk av faglært arbeidskraft, lav bemanning eller at man ikke setter inn vikar ved fravær. Lønns- og arbeidsvilkårene er ofte dårligere enn i kommunale barnehager. Dette er en alvorlig trussel mot et godt og likeverdig barnehagetilbud, og rammer barna, foreldrene og de ansatte.

Både Velferdstjenesteutvalget og Storberget-utvalget viser at det kan være superprofitt i barnehagesektoren. Spørsmålet er ikke lenger om det finnes profitt. Spørsmålet er hvordan vi skal håndtere den kommersielle delen av barnehagene som er i ferd med å gå helt av hengslene?

Heldigvis markerer budsjettavtalen mellom SV og regjeringen starten på slutten for profitten i velferden. Vi har fått gjennomslag for å sette ned et utvalg som skal finne ut hvordan vi kan fase ut profitten fra alle deler av den skattefinansierte velferden, hvordan vi kan skille mellom kommersielle og ideelle driftsformer. Da kan vi forsvare de ideelle tilbyderne, og skille ut de kommersielle. Vi får mer åpenhet og kontroll, sånn at vi kan se hvor hver krone går, og sørge for at felleskapets penger brukes der det skal. Vi får gjennomslag for meldeplikt og forkjøpsrett til kommune ved salg av barnehager, for å hindre enda mer oppkjøp.

Dette er bare starten. Utredningene må følges opp. Det trengs flere grep. Vi må gi kommunene mulighet til å i større grad selv kunne dimensjonere barnehagetilbudet hos seg. Når vi får innsyn i hver barnehages økonomi, så må det følges opp med å gi tilskudd som dekker de faktiske kostnadene, for eksempel til pensjon. Ikke slik som i dag, hvor tilskudd kan gå ut i profitt.

Barn som leker i barnehagen. Illustrasjon.

SV vil:

Emner