Møreaksen

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som er planlagt for å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Fergefri E39 er et gigantprosjekt hvor Statens Vegvesen har beregnet at kostnadene vil lande på mangfoldige milliarder. Dette prosjektet er et milliardsluk på samferdselsbudsjettet og tar penger bort fra andre viktige oppgaver. SV vil heller bruke pengene på andre tiltak som gir oss trygge bruksveier i distriktene og lettere å reise miljøvennlig. SV prioriterer å gjøre noe med dagens etterslep på vedlikehold, som er svært høyt. Mange sterkt trafikkerte veier mangler også gul midtstripe og rassikring, og SV mener det haster å få dette på plass.

Store motorveiprosjekter gir store klimagassutslipp og bygger ned store mengder natur. Det er å gå i feil retning i en tid hvor vi trenger å redusere utslippene våre og ta bedre vare på urørt natur. SV vil heller bruke pengene på å ruste opp veiene mellom ferjene. SV sier nei til Møreaksen, ja til utredning av Romsdalsaksen og ja til hyppige nullutslippsferjer over fjorden.

SV vil: