Fiskeri

Fiskeri er en av Norges grunnstener. Havet eies i fellesskap og nærhet til havets ressurser gir rett til å høste av det. Dette har vært grunnlaget for velferd og sysselsetting langs hele kysten. Allemannseiet av havet har lenge vært under press. Retten til å fiske samles på stadig færre hender. Retten til å fiske har blitt til en handelsvare, og fisk et spekulasjonsobjekt. Å bli fisker har blitt for dyrt for mange. Dette skader fellesskapet, kystsamfunnene og kystkulturen.

SV vil ha en kystbasert fiskeripolitikk, hvor det slås ettertrykkelig fast at havets ressurser er fellesskapets eiendom. Ressursene i havet skal igjen bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Det må skapes en sterk fiskerinæring, hvor ny teknologi og kunnskap sammen med det tradisjonelle brukes til å utvikle næringen videre.

SV vil:

Emner