Distriktspolitikk

SV vil ha levende lokalsamfunn i hele landet. Fylker og kommuner skal ha råd til gode tjenester der folk bor, og fungere som samfunnsutviklere og pådrivere for attraktive bomiljø og næringsutvikling. Vi trenger en aktiv distriktspolitikk som sikrer folketallsvekst i distriktene, og som gir bosetting og lokalt handlingsrom slik at vi kan ta hele landet i bruk.

Distriktene vil stå overfor store rekrutteringsutfordringer i årene fremover og dermed risikere mangel på folk til å fylle viktige samfunnsfunksjoner. For å sikre at distriktene har tilgang til nødvendig kompetanse, er både nok studieplasser for spesielt lærere og sykepleiere, samt desentralisert utdanning innenfor både offentlig og privat sektor, avgjørende for å lykkes for folketallsvekst i distriktene.

Kamp mot sentralisering og flytting fra landsbygda til byene, tjener både by og land. En god distriktspolitikk og gode lokalsamfunn forutsetter aktive offentlige grep om næringsutvikling, transport og velferdstilbud. En god distriktspolitikk må ha virkemidler som er tilpasset behovet i ulike lokalsamfunn og regioner. Den må omfatte utforming av attraktive steder og bomiljø, klimatilpassing, næringsutvikling, offentlige tjenester, kulturtilbud, transport og infrastruktur.

SV vil: