Barnevern

Å beskytte utsette barn er eit av fellesskapet sine viktigaste oppdrag. Barn som er utsett for vald, overgrep, omsorgssvikt eller andre vonde opplevingar, må få stabilitet, faglegheit og trygg omsorg. Difor treng me eit barnevern som handlar om å beskytte barn, ikkje om å tene pengar.

Barnevernet treng fleire tilsette for å kunne sjå og hjelpe kvart enkelt barn på ein god nok måte. Difor jobbar SV for eit nytt barnevernsløft i den kommunale barneverntenesta. Barnet sitt beste skal alltid være viktigast, og barn må få auka medverknad i barnevernet.

SV vil:

Emner