Barnevern

Å verne utsette barn er eit av fellesskapet sine viktigaste oppdrag. Barn som er utsett for vald, overgrep, omsorgsvikt eller andre vonde opplevingar, må få stabilitet og fagleg, trygg omsorg. Difor treng me eit barnevern som handlar om å verne barn, ikkje om å tene pengar.

Barnevernet treng fleire tilsette for å kunne sjå og hjelpe kvart einskild barn på ein god nok måte. Difor jobbar SV for eit nytt barnevernløft i den kommunale barneverntenesta. Barnet sitt beste skal alltid være viktigast, og barn må få auka medverknad i barnevernet.

SV er nøgd med at vi har fått medhald på Stortinget i at alle barn skal få ei psykisk og somatisk helseundersøking ved omsorgsovertaking.

SV vil:

Emner