Barnehage

Ein god barndom varer heile livet. Gjennom sterke fellesarenaer gir me barna våre best føresetnader for å lukkast. Barnehagen skal ta vare på barns behov for omsorg og leik, og er fyrste skritt på vegen til livslang læring og daning. SV vil prioritere tiltak som styrkar kvaliteten i barnehagen og som gir alle barn høve til å gå i barnehage. Barn som skal utforske og bli rettleia i leik og læring, og som skal vakse og utvikle seg saman med andre, treng å ha stabile vaksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståing for barns behov.

At alle barn blir sett kvar dag og at dei får omsorg og oppmuntring, er viktig for ein god kvalitetsbarnehage. Vi vil ha ein barnehage som gir alle barn like sjansar og bidrar til å utjamne sosial ulikheit, uavhengig av foreldras inntekt. I staden for behovsprøving, som både er byråkratisk og stigmatiserande, vil me at barnehagen skal være billegast mogleg for alle, og på sikt vere gratis. SV har difor redusert maksimalprisen for foreldrebetalinga.

Barnehage. Illustrasjon.

SV vil:

Emner