Arbeidsløshet

SVs mål er arbeid til alle. Norge trenger alle hoder og hender som kan jobbe i årene som kommer. Bare i kommunene trengs flere titalls tusen årsverk de neste årene, og særlig trengs det folk i helsesektoren, bygg og anlegg, i barnehager og skoler. En av de viktigste jobbene fremover er å sørge for arbeid til alle, og den er viktigere enn noen gang. 

I dag opplever mange at det ikke er rom for dem i arbeidslivet. Vi kan ikke akseptere at det finnes så mange ledige hender med arbeidslyst, samtidig som vi har mange uløste oppgaver. Tiltak gjennom NAV som skal lede til arbeid, må kvalitetssikres og være reelt individtilpasset. Da vil flere kunne få arbeid. Det må rettes en særlig innsats mot unge, personer med funksjonsnedsettelser, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Kjennskap til og samarbeid med næringslivet er viktig for å sikre folk arbeid.

Det er mange som i dag står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og har sin inntekt fra ulike velferdsytelser. Det må ses på som en sentral oppgave å få til en omstilling som inkluderer de som har mulighet til å jobbe. For å sikre nok arbeid til alle og en bærekraftig utvikling vil vi i framtida også i større grad måtte dele på arbeidet. Med forventet nedgang i aktiviteten innenfor petroleum, må vi både vi legge til rette for nye oppdrag for alle de som i dag jobber i næringen, og satsing på ny industri.

Ungdomsgaranti

I 2023 fikk SV og regjeringa på plass en ungdomsgaranti. Det betyr at unge mellom 16 og 30 skal få ei særskilt oppfølging av Nav hvis de trenger det. Tidlig innsats og riktig hjelp er viktig for at unge fullfører utdanning, kommer i jobb, eller får de ytelsene de har krav på.

SV vil: