Abort

Retten til selvbestemt abort har betydd mye for kvinners rett til å bestemme over egen kropp og egne avgjørelser. SV mener det er avgjørende at kvinner selv som tar beslutningen om abort skal gjennomføres, og støtter derfor å utvide kvinnens rett til selvbestemmelse.

SV ønsker ny abortlov

I desember 2023 la abortutvalget fram sin utredning og forslag til ny lov. SV mener denne må behandles raskt i Stortinget, og ser fram til å få en ny og oppdatert abortlovgivning. SV mener den nye abortloven må gå bort fra nemnder og sikre bedre rettigheter til oppfølging og støtte for kvinnen.

De siste ti årene har andelen aborter gått ned. Langt flere har fått mulighet til å ta abort tidlig i svangerskapet: 8 av 10 svangerskap blir avbrutt før uke 9. Det viser også at det ikke er grensen for selvbestemmelse som avgjør når en abort blir gjennomført, men informasjon og tilgang på nødvendig helsehjelp.

Aborter gjennomført etter uke 12 skyldes nesten alltid informasjon som har dukket opp i løpet av svangerskapet, som alvorlig sykdom.

I dag er det en nemnd som består av to leger som avgjør om kvinnen har rett på abort etter uke 12. Nesten alle de som ber om abort så sent i graviditeten får det innvilget, fordi det er knyttet til sykdom eller svært krevende sosiale forhold. Likevel opplever mange av kvinnene som skal gjennom en abort etter uke 12 at det er svært tungt å måtte legge sin sak fram for en nemnd. For mange er det også lang reisevei for å møte nemnden, eller nødvendig å ta møte over internett.

SV mener derfor at nemndene skal avvikles, men at de rådgivende tjenestene skal styrkes slik at alle som skal gjennom en abort, og da særlig de som skal gjennom en senabort, er sikret god og tett oppfølging dersom det er behov for det. Dagens abortlov har en absolutt grense på at det ikke skal være mulig med abort dersom fosteret kan overleve utenfor magen. SV ønsker å beholde samme grense som dagens abortlov, men å sikre at beslutningen legges til kvinnen selv. Dette er en grense som avhenger av medisinsk endringer, det er derfor vanskelig å vise til endelige uketall for grensen.

Retten til veiledning å støtte må styrkes betraktelig. I dag vet vi at mange føler seg alene om beslutningen, og at mange som har vært gjennom en abort, også ønskede aborter, opplever for dårlig oppfølging.

Ingen skal føle seg presset til å gjennomføre en abort. Det betyr at støtten til familier som har syke barn, eller barn med store hjelpebehov, må kraftig forbedres. Et eksempel på dette er den kampen som SV har ført for retten til pleiepenger og nødvendig utstyr.

I mange land ser vi dessverre at kampen for kvinners selvbestemmelse ved abort går altfor sakte, eller til og med feil vei. SV vil støtte den internasjonale kampen for rett til selvbestemt abort.

SV vil